ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                 Σκιάθος 5/4/2023

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα Διαύγεια του Δήμου Σκιάθου και στο δημοτικό κατάστημα ο ονομαστικός πίνακας, ο πίνακας κατάταξης και ο πίνακας αποκλειομένων της ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ:6ΧΝ6Ω13-0Μ4) για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ δύο (2) ατόμων:

  • Ένας/μία(1) ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού
  • Ένας/μία(1) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

   Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά των πινάκων αυτών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο.

           Προθεσμία υποβολής ένστασης από 6/4/2023 έως 15/4/2023.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (.) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Συνημμένοι:

Οι πίνακες                                                                         Από τη Διεύθυνση

 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ__ΠΕ_ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ__ΠΕ_ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

NEO_SOX_BOITHITIKO_ΠΕ_ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΠΕ_ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ.

 NEO_SOX_BOITHITIKO_ΠE_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή