ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Αναρτήθηκαν σήμερα 7/11/2022 στο πρόγραμμα Διαύγεια του Δήμου Σκιάθου ο ονομαστικός πίνακας και οι πίνακες κατάταξης & επιλογής της ΣΟΧ 4/2022 (ΑΔΑ: ΩΖ4ΕΩ13-Μ6Φ) για την πρόσληψη προσωπικού, ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων, με σύναψη σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ ενός (1) ατόμου στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σκιάθου.

Προθεσμία υποβολής ένστασης από 8/11/2022

έως 17/11/2022

     Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά των πινάκων αυτών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο.

   Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (.">prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο

Συνημμένοι:

Οι πίνακες
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή