ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σκιάθος, 27/5/2021

ΝΟMOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ.6701

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                  

ΓΡ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΑΛΑ                  

ΤΗΛ.2427350137

Mail:gr.prosopikou@n-skiathos.gr              

  

                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων & τεσσάρων (4) ΔΕ Εισπρακτόρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( IΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας .

                                          O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄, 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ 1 του ν. 3584/07  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015.

3. Την αριθμ.πρωτ. 5787/14-5-2021 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων.

4. Την αριθμ. 142 /2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου.

5. Τη με αρ.πρωτ.6079/19-5-2021 Ανακοίνωση του Δήμου Σκιάθου με το ίδιο περιεχόμενο που απέβη άκαρπη.

                                                  Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων & τεσσάρων (4) ΔΕ Εισπρακτόρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( IΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας για τη διεξαγωγή της δημοτικής συγκοινωνίας.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Να είναι Έλληνας Πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος (ν.δ.) 3832/1958 (ΦΕΚ 128Α΄) δικαιούνται να είναι υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο η ιδιότητά τους ως Έλληνες ως προς το γένος και τη συνείδηση.

2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.

Πιο συγκεκριμένα:

α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο(άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας.

Τα ειδικά προσόντα πρόσληψης

Οι ΔΕ Οδηγοί :

α. Να είναι κάτοχοι απολυτήριου μέσης εκπαίδευσης ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή να κατέχουν ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή (εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) να κατέχουν απολυτήριο τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) με αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β. Την ισχύουσα άδεια οδήγησης λεωφορείου κατηγορίας Δ.

γ. Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) σε ισχύ και κάρτα ταχογράφου.

Οι ΔΕ Εισπράκτορες να κατέχουν oποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Η ανωτέρω πρόσληψη θα επιβαρύνει τους ΚΑΕ 70.03-6041 και ΚΑΕ 70.03-6054 με τα ποσά 21.500,00 ευρώ και 5.000,00 ευρώ αντίστοιχα, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (αρ.πρωτ.5787/14-5-2021 βεβαίωση της οικ/κής υπηρεσίας).                                                                                                                                                    

                                        

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Aίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να υποβάλουν

υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των τέκνων

3) Απογραφικό δελτίο ΙΚΑ στο οποίο να φαίνεται ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ.

4) Επίσημο έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ.

5) Έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο Α.Μ.Κ.Α.

Γ.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκιάθου, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σκιάθου, όπου εδρεύει η υπηρεσία, συντασσομένου κατά το άρθρο 21 παράγραφος 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.

Δ.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την αίτηση (το έντυπο υπάρχει συνημμένο στην ανακοίνωση ή σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσής της, θα διατίθεται από την υπηρεσία κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων) και να την υποβάλουν στο γραφείο προσωπικού είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ., είτε να την καταθέτουν, κατά τις εργάσιμες ώρες, υπόψη της υπαλλήλου, Μπαλαλά Σοφίας, ΠΕ Διοκητικού, από 27/5/2021 ως και 1/6/2021 .

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με εταιρία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: Δήμος Σκιάθου, Νικοτσάρα 12, Τ.Κ.37002 Σκιάθος, το εμπρόθεσμο θα κρίνεται από την αναγραφόμενη ημερομηνία αποστολής.

Προθεσμία για υποβολή ένστασης ορίζεται η   3η/6/2021 και 4η/6/2021.

                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π.ΤΖΟΥΜΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή