ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Σκιάθος, 3/6/2020

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                            Αριθμ. Πρωτ.5526

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                                    

ΓΡ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΑΛΑ

ΤΗΛ.2427350137

Mail:gr.prosopikou@n-skiathos.gr                

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Σκιάθου έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 212 του Ν. 3584/07 σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, καθώς και σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψεως προληπτικών μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.

2.Τις διατάξεις της παρ.3.ii του άρθρου 186 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/τ.Α/30.10.2019) με τις οποίες ορίζεται ότι η εξαίρεση των συγκεκριμένων προσλήψεων από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 παραμένει.

3.Την αρ.2521/6-4-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία η Σκιάθος κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν από τις 4 Απριλίου & 5 Απριλίου 2020.

4.Την αρ.131/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με θέμα την «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις της 4ης Απριλίου 2020».

   Ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι και τη συμπλήρωση οχτώ (8) μηνών από την ημερομηνία κήρυξης του νησιού της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ,δηλ. 6 Απριλίου 2020, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων , κατά ειδικότητες ,αριθμό ατόμων, τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 Από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι και τη συμπλήρωση οχτώ (8) μηνών από την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,6 Απριλίου 2020
ΠΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 Από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι και τη συμπλήρωση οχτώ (8) μηνών από την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,6 Απριλίου 2020
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 Από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι και τη συμπλήρωση οχτώ (8) μηνών από την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,6 Απριλίου 2020

ΤΕ TΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1 Από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι και τη συμπλήρωση οχτώ (8) μηνών από την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,6 Απριλίου 2020
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 Από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι και τη συμπλήρωση οχτώ (8) μηνών από την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,6 Απριλίου 2020

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3 Από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι και τη συμπλήρωση οχτώ (8) μηνών από την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,6 Απριλίου 2020
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 Από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι και τη συμπλήρωση οχτώ (8) μηνών από την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,6 Απριλίου 2020

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

6 Από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι και τη συμπλήρωση οχτώ (8) μηνών από την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,6 Απριλίου 2020

                                                                     ΣΥΝΟΛΟ: 15

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .

                                                     ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 & ότι διαθέτουν φυσική καταλληλότητα ( ενσωματωμένη στην αίτηση) .

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

5. Τους απαραίτητους τίτλους σπουδών, όπως αναγράφονται στην αρ. 131/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής κατά ειδικότητα.

                                 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία εφτά (7) ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) αρχομένης από 3/6/2020 μέχρι και 9/6/2020 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Σκιάθου (Δ/νση: Νικοτσάρα 12 , τηλ: 2427 3 50137 ).

                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

                                                                                                              ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π.ΤΖΟΥΜΑΣ

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ.

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή