ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Σκιάθος, 26/3/2020

NOMOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                             Αρ.πρωτ.3529  

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                

ΓΡ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΑΛΑ                        

ΤΗΛ. 2427350137

Mail:gr.prosopikou@n-skiathos.gr                

                                        

                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών λόγω κορωνοϊού (COVID-19).

                                         Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’).

3.Την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009), σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 64) «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (αρμοδιότητες Ο.Ε. μετά την 09/08/2019).

6. Την εγκύκλιο 23 (αρ.πρωτ.18659/17-3-2020) της Διεύθυνσης προσωπικού τοπικής αυτοδιοίκησης του ΥΠ.ΕΣ. που αφορά την οργάνωση των δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης στους ΟΤΑ στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού- COVID-19.

7.Την αρ.148/3465/18-3-2020 Απόφαση του Δημάρχου Σκιάθου που αφορά τη σύσταση προσωρινής υποστηρικτικής δομής κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης στον Δήμο Σκιάθου.

8.Την υπ΄ αριθ. 79/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου(ΑΔΑ:Ω7Π8Ω13-8Σ0) «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τέσσερις μήνες σύμφωνα με την εγκύκλιο 23 του ΥΠ.ΕΣ.».

9.Την αρ.πρωτ.3477/19-3-2020 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου .

                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σκιάθου ,στο πλαίσιο πρόληψης και περιορισμού εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα :

Α/Α Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Θέσεις Διάρκεια σύμβασης
1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

Β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

2 4 μήνες
2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,   αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού

Γ) Βεβαίωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ), σύμφωνα με το ν. 4488/2017.

1 4 μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει: α) να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και β) ότι συντρέχουν στο πρόσωπό σας, οι προϋποθέσεις των άρθρων 4 έως 10 του Ν. 3528/2007 .

Καλούμε όσους επιθυμούν να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά να τα καταθέσουν μέσω της Γενικής Ταχυδρομικής (την εταιρία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργάζεται ο Δήμος) με χρέωση του Δήμου Σκιάθου, από την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 ως και την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020 . Στον φάκελο να αναγράφεται η σήμανση : «Για την πρόσληψη του 4μηνου στη δομή κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης του Δήμου Σκιάθου». Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Στις αιτήσεις που θα υποβάλλονται ταχυδρομικά (από άλλα μέρη της Ελλάδας), θα λαμβάνεται υπόψη για το εμπρόθεσμο της αίτησης η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (για τους κατοίκους του νησιού θα αναζητείται αυτεπάγγελτα).

3.Στοιχεία :ΑΜΚΑ ,ΑΜΑ, ΑΦΜ & αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (σε περίπτωση πρόσληψης).

4.Αντίγραφο των πτυχίων/τίτλων (τυπικά προσόντα) που απαιτεί κάθε ειδικότητα ,όπως αναφαίνονται στον πίνακα.

5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (θα εκτιμηθεί, εφόσον υπάρχει).

6. Πτυχίο ξένης γλώσσας σε καλό επίπεδο (θα εκτιμηθεί, εφόσον υπάρχει).

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι « πληρούνται τα γενικά προσόντα όπως προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 και ότι διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει για να εκτελέσουν τα καθήκοντα των θέσεων που επιλέγουν».

Έντυπα αιτήσεων & υπεύθυνων δηλώσεων θα βρίσκονται στο γραφείο της Γενικής Ταχυδρομικής για τους ενδιαφερόμενους.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του/της υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια ,στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπεύθυνη υπάλληλος για την παραλαβή ορίζεται η Σοφία Μπαλαλά, ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α .      

                                                                             Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π.ΤΖΟΥΜΑΣ

          ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΕΔΩ

                                                                              

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή