ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                            

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

                      ΣΚΙΑΘΟΣ  10-05-2018

                      ΑΡ. ΠΡΩΤ.     3998

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Η Τεχνική υπηρεσία ανακοινώνει ότι στον συνοπτικό διαγωνισμό με θέμα « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 » με αριθμό πρωτ. Διακήρυξης 3620/26-04-2018 (ΑΔΑ : 9ΒΤΨΩ13-ΘΛΜ και ΑΔΑΜ: 18PROC003007176) στην οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α η αριθμ. 1/2018 Μελέτη της Τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Σκιάθου, εκ παραδρομής στον ΠΙΝΑΚΑ (Β) ΟΜΑΔΑ 2 – Σιδηρούν πλέγματα, η ποσότητα αναφέρεται ως 200 τεμάχια ενώ το ορθό είναι 300 τεμάχια. Ως εκ τούτου ο πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ (Β): ΟΜΑΔΑ 2 – Σιδηρούν πλέγματα
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1 Πλέγματα σιδήρου (Τ92), σε φύλλα, διαστ. 2x5 (m) ΤΕΜ 300 14,78 4.434,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.434,00
ΦΠΑ 24% 1.064,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.498,16

Επίσης αντίστοιχη τροποποίηση προκύπτει και στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς. 

Επισημαίνεται ότι δεν προκύπτει μεταβολή στη συνολική δαπάνη.

Η Προϊσταμένη της

Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΧΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Με βαθμ. Α’

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή