Διακήρυξη-Περίληψη_Γερανού

Περίληψη_Διακήρυξης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αρ. Μελέτης: 11/2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Γερανού για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων

(CPV: 42414400-5)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 28.000,00(€)
Φ.Π.Α. (24%) : 6.720,00(€)
ΣΥΝΟΛΟ : 34.720,00(€) Ευρώ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

3. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΣΚΙΑΘΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016


            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2016

«Προμήθεια γερανού για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων»

Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός (1) μηχανισμού υδραυλικού γερανού ο οποίος θα τοποθετηθεί σε ένα από τα απορριμματοφόρα οχήματα ιδιοκτησίας του Δήμου προκειμένου να χρησιμεύσει στην αποκομιδή συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων που θα τεθεί σε εφαρμογή.

Ο μηχανισμός υδραυλικού γερανού θα είναι έντεχνης κατασκευής, κατάλληλος να τοποθετηθεί στην οροφή της κιβωτάμαξας ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, περιορισμένου απόβαρου και ανυψωτικής ικανότητας 35–45kNm περίπου. Ο γερανός θα λειτουργεί με σύστημα απλού γάντζου και θα πρέπει να είναι ικανός να παραλάβει με χειρισμό κατάλληλου χειριστηρίου ένα κάδο βυθισμένο στο έδαφος και να τον κινήσει προς τον ανυψωτικό μηχανισμό του απορριμματοφόρου ώστε ο κάδος να μπορεί να ανατραπεί μέσα στη χοάνη για την εκκένωση των απορριμμάτων και στη συνέχεια να επανατοποθετήσει τον κάδο στην αρχική του θέση.

Η δε τοποθέτηση του επί του απορριμματοφόρου οχήματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην επηρεαστεί τόσο η χωρητικότητα της κιβωτάμαξας όσο και ο οπίσθιος πρόβολος του οχήματος. Για το λόγο αυτό πρόταση τοποθέτησης γερανού ανάμεσα στην καμπίνα του οδηγού και την υπερκατασκευή δεν είναι αποδεκτή.

Η τοποθέτηση του γερανού θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά στην οροφή της κιβωτάμαξας του απορριμματοφόρου οχήματος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι η συναρμολόγηση αυτή κατάλληλη για την χρήση την οποία προορίζεται.

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 34.720,00€ συμπ/νου του Φ.Π.Α., θα βαρύνει δε την υπό Κ.Α: 20.7131.00 πίστωση του οικονομικού έτους 2016 του Δήμου. Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους.

Κωδικός αριθμός CPV 2008 προμηθευόμενου είδους: 42414400-5 (Γερανοί προσαρμοσμένοι επί οχημάτων).

Επειδή η καθαρή αξία της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσό των €60.000,00€, κατ’ εφαρμογή του ν. 4412/2016, η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διεξαγωγή του συνοπτικού διαγωνισμού, με όρους που καθορίζει η Ο.Ε., κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ιωάννης Α. Σαρρής

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Σκιάθος,  27/09/2016

Η Προϊστάμενη της

Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΧΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Με βαθμ. Α’


           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2016

«Προμήθεια γερανού για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων»

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

α/α Είδος

Ποσότητα

(τεμάχια)

Τιμή Μονάδας

(€)

Σύνολο

(€)

1.

Προμήθεια (& τοποθέτηση επί απορ/φόρου οχήματος) υδραυλικού γερανού ανύψωσης υπόγειων κάδων

Κωδ. CPV: 42414400-5 (Γερανοί προσαρμοσμένοι επί οχημάτων)

1 28.000,00 28.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 28.000,00
Φ.Π.Α. 24% 6.720,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 34.720,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ιωάννης Α. Σαρρής

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Σκιάθος,  27/09/2016

Η Προϊστάμενη της

Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΧΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Με βαθμ. Α’


                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2016

«Προμήθεια γερανού για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων»

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 1° - Αντικείμενο της προμήθειας / Γενικά στοιχεία

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια (1) μηχανισμού υδραυλικού γερανού ο οποίος  θα τοποθετηθεί σε απορριμματοφόρο όχημα ιδιοκτησίας του Δήμου προκειμένου να χρησιμεύσει στην αποκομιδή συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων που θα τεθεί σε εφαρμογή.

Ο μηχανισμός υδραυλικού γερανού θα είναι έντεχνης κατασκευής, κατάλληλος να τοποθετηθεί στην οροφή της κιβωτάμαξας ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, περιορισμένου απόβαρου και ανυψωτικής ικανότητας 35-45 kNm περίπου. Ο γερανός θα λειτουργεί με σύστημα απλού γάντζου και θα πρέπει να είναι ικανός να παραλάβει με χειρισμό κατάλληλου χειριστηρίου ένα κάδο βυθισμένο στο έδαφος και να τον κινήσει προς τον ανυψωτικό μηχανισμό του απορριμματοφόρου ώστε ο κάδος να μπορεί να ανατραπεί μέσα στη χοάνη για την εκκένωση των απορριμμάτων και στη συνέχεια να επανατοποθετήσει τον κάδο στην αρχική του θέση.

Η δε τοποθέτηση του επί του απορριμματοφόρου οχήματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην επηρεαστεί τόσο η χωρητικότητα της κιβωτάμαξας όσο και ο οπίσθιος πρόβολος του οχήματος. Για το λόγο αυτό πρόταση τοποθέτησης γερανού ανάμεσα στην καμπίνα του οδηγού και την υπερκατασκευή δεν είναι αποδεκτή.

Η τοποθέτηση του θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά στην οροφή της κιβωτάμαξας του απορριμματοφόρου οχήματος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι η συναρμολόγηση αυτή κατάλληλη για την χρήση την οποία προορίζεται.

ΑΡΘΡΟ 2°: Ειδικά στοιχεία - Τεχνικές Προδιαγραφές.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου ώστε να λάβουν πλήρη γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών των απορριμματοφόρων οχημάτων προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.

2.1 Χαρακτηριστικά υπόγειων κάδων

Το σύστημα υπόγειων κάδων απορριμμάτων που σχεδιάζεται να εφαρμοστεί έχει τα εξής χαρακτηριστικά :

Οι υπόγειοι κάδοι θα είναι χωροθετημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε η μέγιστη απόσταση από το σημείο έδρασης του γερανού επί του απορριμματοφόρου οχήματος δεν θα υπερβαίνει τα 4,5m.Οι προς χειρισμό υπόγειοι κάδοι αποθήκευσης απορριμμάτων είναι σχήματος κόλουρης πυραμίδας, γεωμετρικής χωρ. 3m³ περίπου κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό. Το καθαρό απόβαρο τους δεν θα υπερβαίνει τα 130 kg.

Γίνεται παραδοχή ότι το μέγιστο βάρος που θα χειρίζεται ο υπό προμήθεια υδραυλικός γερανός δεν θα υπερβαίνει τα 700kg.

Οι προς χειρισμό υπόγειοι κάδοι αποθήκευσης απορριμμάτων θα είναι με κλειστό πυθμένα κατάλληλοι για συνεργασία με συμβατικού τύπου απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης με μηχανισμό τύπου πρέσας εφοδιασμένα με υδραυλικό μηχανισμό γερανοφόρου (τύπου παπαγαλάκι). Η δε εκκένωσή τους επιτυγχάνεται με προσαρμογή στους πλευρικούς βραχίονες (κατά DIN) ανατροπής του ανυψωτικού μηχανισμού του απορριμματοφόρου οχήματος με τον οποίο ανατρέπονται οι συμβατικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων. Προς τούτο, από αμφότερες τις πλευρές και στο μισό περίπου του ύψους εφοδιάζονται με δύο μεταλλικές διατάξεις με πείρους οι οποίοι εφάπτονται στους πλευρικούς βραχίονες (κατά DIN) του ανυψωτικού μηχανισμού για την εξασφάλιση της ανατροπής τους μέσα στην χοάνη του απορριμματοφόρου. Στην κορυφή τους, οι υπόγειοι κάδοι φέρουν μια περιστρεφόμενη μεταλλική διάταξη μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η παραλαβή τους από τον γερανό μέσω απλού γάντζου αγκίστρωσης.

2.2 Τεχνικές απαιτήσεις γερανού για τοποθέτηση επί απορριμματοφόρου οχήματος

Για τον χειρισμό των υπόγειων κάδων απορριμμάτων, απαιτείται να εγκατασταθεί στην οροφή της κιβωτάμαξας ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας ένας υδραυλικός γερανός σχετικά συμπαγών διαστάσεων ανυψωτικής ικανότητας που κυμαίνεται από 35 έως 45 kNm περίπου.

Η τοποθέτηση του γερανού επί του απορριμματοφόρου οχήματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην επηρεαστεί τόσο η χωρητικότητα της κιβωτάμαξας όσο και ο οπίσθιος πρόβολος του οχήματος. Η τοποθέτηση του γερανού θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά στην οροφή της κιβωτάμαξας του απορριμματοφόρου οχήματος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι η συναρμολόγηση αυτή κατάλληλη για την χρήση την οποία προορίζεται.

Ο γερανός θα πρέπει να είναι περιστροφικού τύπου. Η περιστρεφόμενη βάση του υδραυλικού γερανού θα πρέπει να εδράζει με πλήρη ασφάλεια πάνω στην οροφή της κιβωτάμαξας του απορριμματοφόρου. Το δε συνολικό βάρος του υδραυλικού γερανού μαζί με όλα τα παρελκόμενα λειτουργικά του όργανα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 800kg ώστε να μην επηρεάζεται σημαντικά το εκμεταλλεύσιμο ωφέλιμο φορτίο σε απορρίμματα του απορριμματοφόρου. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να επηρεάζεται αισθητά το κέντρο βάρους του οχήματος και δεν θα πρέπει να χρειάζεται το απορριμματοφόρο να εφοδιάζεται με σύστημα ποδαρικών σταθεροποίησης. Η περιστρεφόμενη βάση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα περιστροφής περίπου 360º.

Η ακτίνα δράσης του γερανού (ολικό μήκος οριζοντίου αναπτύγματος) θα πρέπει να είναι έως 6,5m τουλάχιστον. Στην άκρη του τελευταίου τηλεσκοπικού “βελονιού” θα πρέπει να υπάρχει γάντζος για την ανάρτηση των υπόγειων κάδων. Η λειτουργία του γερανού θα γίνεται υδραυλικά με σύστημα εμπλοκής - απεμπλοκής από το κινητήριο σύστημα του οχήματος.

Η παροχή της υδραυλικής ενέργειας θα δίνεται στο γερανό από την υδραυλική αντλία του οχήματος μέσω κατάλληλου τριοδικού διακόπτη ροής.

Θα πρέπει στο σχεδιασμό του υδραυλικού κυκλώματος να προβλεφθεί η αποτροπή της κίνησης του ανυψωτικού μηχανισμού (που χρησιμεύει για την ανατροπή των κάδων) κατά την διάρκεια των χειρισμών του γερανού για την αποφυγή βλαβών και καταστροφών αυτού. Όλες οι κινήσεις του γερανού θα είναι κατάλληλα προστατευμένες μέσω ειδικών βαλβίδων που θα αποτρέπουν την αλόγιστη φόρτωση του γερανού.

Υποχρεωτικά ο γερανός θα συνοδεύεται από ασύρματο χειριστήριο που θα επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό όλων των κινήσεων του. Οι εντολές από το χειριστή στο γερανό θα πρέπει να δίδονται μέσω ασυρμάτου χειριστηρίου του οποίου ο δέκτης κεραία θα είναι τοποθετημένος σε σημείο τέτοιο έτσι ώστε να μη επηρεάζει την λειτουργία του οχήματος και να είναι προστατευμένος.

Σε περίπτωση κατά τη οποία υπάρξει δυσλειτουργία του ασυρμάτου χειριστηρίου για την μεταφορά εντολών από το χειριστή στο γερανό θα πρέπει το υδραυλικό σύστημα του γερανού να έχει κατάλληλη διάταξη με την οποία ο έλεγχος των κινήσεων να γίνεται με χειρωνακτικά χειριστήρια ή με ενσύρματο σύστημα. Οι κινήσεις αυτές δεν θα επεμβαίνουν σε θέματα ασφαλείας της λειτουργίας του γερανού.

ΑΡΘΡΟ 3°: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, τεχνικά φυλλάδια και ότι είναι απαραίτητο για την αποδοχή / συμμόρφωση των προσφορών. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

-      Στην τεχνική προσφορά τους, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν τον χρόνο            παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των σαράντα πέντε (45) ημερών από την         υπογραφή σχετικής σύμβασης (υπεύθυνη δήλωση).

-      Ως ελάχιστος χρόνος για την εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα δώδεκα      (12) μηνών από την παραλαβή του γερανού σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας (υπεύθυνη            δήλωση).

-      Ο ανάδοχος δεσμεύεται για προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και την αντιμετώπιση των    αναγκών service για τουλάχιστον 10 έτη (υπεύθυνη δήλωση).

-      Θα πρέπει να δοθεί σχεδιάγραμμα με την ικανότητα ανύψωσης σε σχέση με την απόσταση           από την κεντρική “κολώνα” του γερανού.

-      Θα κατατεθεί πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον συμμετέχοντα      στο διαγωνισμό. Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και     απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

-      Θα κατατεθεί αντίγραφο της άδειας λειτουργίας κατασκευής ή μετατροπής αμαξωμάτων στο         όνομα του διαγωνιζομένου ή στο όνομα του δηλούμενου εργοστασίου στο οποίο θα             πραγματοποιηθούν οι εργασίες τοποθέτησης του υπό προμήθεια γερανού επί του   απορριμματοφόρου οχήματος.

-      Επίσης, πρέπει να επισυναφθεί κατάσταση ομοίων προμηθειών σε φορείς του Δημοσίου, στην      οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες παράδοσης, ο φορέας, συνοδευμένη από σχετικές βεβαιώσεις. Ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται οι προσφέροντες να έχουν παραδώσει στην Ελλάδα μια ποσότητα δεκαπλάσια τουλάχιστον της δημοπρατούμενης ποσότητας (ήτοι 10    τεμάχια), και να προσκομίσoυν τουλάχιστον 3 βεβαιώσεις αντίστοιχων φορέων για καλή          διαγωγή του προσφερομένου είδους.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ιωάννης Α. Σαρρής

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Σκιάθος,  27/09/2016

Η Προϊστάμενη της

Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΧΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Με βαθμ. Α’

 


                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2016

«Προμήθεια γερανού για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων»

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια (1) μηχανισμού υδραυλικού γερανού ο οποίος θα τοποθετηθεί σε απορριμματοφόρο όχημα ιδιοκτησίας του Δήμου προκειμένου να χρησιμεύσει στην αποκομιδή συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων που θα τεθεί σε εφαρμογή.

ΑΡΘΡΟ 2. Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της διαδικασίας διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις

  1. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  2. τον Ν.4281/2014 (Μέρος Β’ – κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
  3. του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας για την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων & πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
  4. της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/2010 [ΦΕΚ Α'194], «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
  5. τον 4403/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες             επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
  6. του N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
  7. του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
  8. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  9. του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α’ 173) «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων».

ΑΡΘΡΟ 3. Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :

α) Το συμφωνητικό της προμήθειας.

β) Η οικονομική & τεχνική προσφορά του αναδόχου.

γ) Οι τεχνικές προδιαγραφές.

δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων

ε) Η διακήρυξη

ΑΡΘΡΟ 4. Αξία και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Επειδή η καθαρή αξία της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσό των €60.000,00€, κατ’ εφαρμογή του ν. 4412/2016, η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διεξαγωγή του συνοπτικού διαγωνισμού, με όρους που καθορίζει η Ο.Ε., κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 34.720,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ, θα βαρύνει δε την υπό Κ.Α: 20.7131.00 πίστωση του οικονομικού έτους 2016 του Δήμου. Η χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους του Δήμου Σκιάθου Κωδικός αριθμός CPV 2008 προμηθευόμενου είδους: 42414400-5 (Γερανοί προσαρμοσμένοι επί οχημάτων).

ΑΡΘΡΟ 5. Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης που θα του αποσταλεί εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησης σε αυτόν της ειδικής έγγραφης πρόσκλησης, προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέτει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Κατά την παραλαβή της προμήθειας η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί από εγγυητική καλής λειτουργίας κατά το άρθρο 7 της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζομένου του Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 7. Εγγύηση καλής λειτουργίας

Η εγγύηση καλής λειτουργίας της προμήθειας καθορίζεται στο ποσό των 1.500€. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους, θα καθοριστεί με την προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα είναι μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του. Επιστέφεται στον ανάδοχο μετά την λήξη του χρόνου εγγύηση καλής λειτουργίας όπως αυτός θα καθοριστεί στην προσφορά του.

ΑΡΘΡΟ 8. Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

ΑΡΘΡΟ 9. Πλημμελής κατασκευή

Εφ' όσον η ποιότητα του εξοπλισμού δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το βελτιώσει ή και να το αντικαταστήσει αν η υπηρεσία το θεωρεί απαραίτητο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 10. Φόροι - τέλη - κρατήσεις

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις που υπολογίζονται στη συμβατική αξία της προμήθειας, εκτός του Φ.Π.Α:

-    Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 4% (άρθρο 55, Ν.2238/94)

-    Κρατήσεις υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. συνολικού ποσοστού 2% (1,5% υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και 0,5% υπέρ       του Τ.Π.Δ.Υ).

-    Τέλη χαρτοσήμου υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. σε ποσοστό 0,04%

-    Τέλος Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου σε ποσοστό 0,008%

-    Παρακράτηση φόρου υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό            0,06% (παρ. 3, άρθρο 4 του Ν.4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7, άρθρο 375     του Ν.4412/2016) ).

Η δαπάνη δημοσίευσης, αρχική ή και επαναληπτική, των περιλήψεων διακήρυξης σε εφημερίδες βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Φ.Π.Α. επί τοις (%) στον οποίον υπάγονται τα ζητούμενα είδη, βαρύνει το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 11. Εξοφλητικός λογαριασμός

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την παραλαβή του υπό προμήθεια είδους.

Η πληρωμή της αξίας του υπό προμήθεια είδους από πλευράς Δήμου θα γίνει το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή του.

Ο τρόπος πληρωμής πρέπει να καθορίζεται και στις οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων.

Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση.

ΑΡΘΡΟ 12. Παραλαβή

Η παραλαβή του προς προμήθεια υδραυλικού γερανού, τοποθετημένου επί απορριμματοφόρου οχήματος, έτοιμος προς λειτουργία, θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016, από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ 11β του νόμου αυτού.

Άρθρο 13. Χρόνος παράδοσης

Ο υπό προμήθεια υδραυλικός γερανός θα παραδοθεί τοποθετημένος επί του απορριμματοφόρου οχήματος που θα υποδειχθεί, έτοιμος προς λειτουργία, εντός χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Τα έξοδα μεταφοράς του ανωτέρω απορριμματοφόρου οχήματος προς τις εγκαταστάσεις όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες τοποθέτησης του υδραυλικού γερανού και επιστροφής του, βαρύνουν τον Δήμο.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ιωάννης Α. Σαρρής

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Σκιάθος,    27/09/2016

Η Προϊστάμενη της

Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΧΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Με βαθμ. Α’


            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2016

«Προμήθεια γερανού για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ Α' ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)

1. Στοιχεία γερανού (Ποιότητα κατασκευής, τεχνικές επιδόσεις, ακτίνα δράσης, ανυψωτική ικανότητα, κλπ.) 40
2. Εργονομία λειτουργίας, διατάξεις ασφαλείας, αρτιότητα σχεδίων τοποθέτησης επί του απορριμματοφόρου. 20
3. Επίδειξη παρόμοιου μηχανισμού - Συμπέρασμα επίδειξης 10
4. Πωλήσεις όμοιων κατασκευών 30
Σύνολο βασικής βαθμολογίας ομάδας Α' 100

ΟΜΑΔΑ Β’ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής βαρύτητας 30%)

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας (Εμπράγματη) - Εκπαίδευση 30
2. Ανταλλακτικά - SERVICE - Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση (εκπαίδευση, τρόπος και τόπος αντιμετώπισης συντήρησης & επισκευών, κλπ.) 40
3. Χρόνος και τόπος παράδοσης 30
Σύνολο βασικής βαθμολογίας ομάδας Β' 100

Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης.

Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής της προσφοράς προς τη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς. Συγκριτική τιμή προσφοράς είναι η τιμή που υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την τιμή της προσφοράς.

Απορρίπτονται οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας. Η Τεχνική βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β=(0,70 x ΒΑ)+ (0,30 x ΒΒ), όπου ΒΑ και ΒΒ είναι οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β αντίστοιχα.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ιωάννης Α. Σαρρής

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Σκιάθος,    27/09/2016

Η Προϊστάμενη της

Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΧΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Με βαθμ. Α’

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2016

«Προμήθεια γερανού για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Είδος

Ποσότητα

(τεμάχια)

Τιμή Μονάδας (€) Σύνολο(€)
1. Προμήθεια (& τοποθέτηση επί απορ/φόρου οχήματος) υδραυλικού γερανού αποκομιδής  υπόγειων κάδων 1
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τόπος................................

Ημερομηνία, …../…../2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ


            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2016

«Προμήθεια γερανού για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια (& τοποθέτηση επί απορ/φόρου οχήματος) υδραυλικού γερανού αποκομιδής υπόγειων κάδων

Τιμή μονάδος :........................................... € (αριθμητικώς)

            ................................................................................................ (ολογράφως)

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%.

Τόπος................................

Ημερομηνία, …./…../2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή