Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων_Μελέτη  

Διακήρυξη_-_ΚΗΜΔΗΣ

Περίληψη_Διακήρυξης_-_ΑΔΑ

Τιμολόγιο_Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 06/2016

«Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Είδος

Ποσότητα

(τεμάχια)

Τιμή Μονάδας (€) Σύνολο(€)
1.

Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 3m³ περίπου (προμήθεια & εγκατάσταση).

Κωδ. CPV: 44613400-4, συμπληρωματικός κωδικός: DA18-5

2
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τόπος................................

Ημερομηνία, …../…../2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ


 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 06/2016

«Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Άρθρο 1°

Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 3m³ περίπου (προμήθεια & εγκατάσταση).

Τιμή μονάδος :........................................... € (αριθμητικώς)

            ................................................................................................ (ολογράφως)

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%.

Τόπος................................

Ημερομηνία, …./…../2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή