ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Σκιάθος   13-08-2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                 Αριθ.Πρωτ. :     11676

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 12, ΤΚ 37002

ΤΗΛ : 2427350100                

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας

για τη μίσθωση ακινήτου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Σκιάθου που για το σχολικό έτος 2021-2022 πρόκειται να λειτουργήσει ως αυτόνομη σχολική μονάδα με βάση τους όρους της πρώτης διακήρυξης (5378/07-05-2021), η οποία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο site του Δήμου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της Δημοπρασίας.                                                                                    

Τo ακίνητο θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω :

Α. ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

1. Το ακίνητο, κατά προτίμηση αυτοτελές, πρέπει να βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως, σε απόσταση έως 1500 μέτρα από το κέντρο της Σκιάθου και η θέση του να είναι εύκολα προσπελάσιμη .

2. Το ακίνητο πρέπει να καλύπτει τις υπηρεσιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες του ΕΠΑΛ Σκιάθου και όλα τα κριτήρια καταλληλότητας σχετικά με την ασφάλεια, την ευχάριστη διαμονή και την υγιεινή, σύμφωνα με τους ισχύοντες οικοδομικούς κανονισμούς, τον ισχύοντα κτιριολογικό κανονισμό σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές για στέγαση σχολικής μονάδας σε υπό ενοικίαση κτίρια που αναφέρονται στην απόφαση 37237/ΣΤ1/02-4- 2007 ( ΦΕΚ 635Β ) του Υπουργείου Παιδείας.

3. Για την επιλογή του ακινήτου θα ληφθούν υπόψη όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την ισότιμη προσβασιμότητα, προσπελασιμότητα και την ασφάλεια των μαθητών κατά τη μετακίνηση τους προς και από το σχολικό κτίριο.

4. Θα πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η γειτνίαση με οδικές αρτηρίες μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, σταθμούς λεωφορείων, επαγγελματικούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λ.π. και γενικότερα κάθε χώρου που η λειτουργία του μπορεί να βλάψει την ασφάλεια και την υγεία των μετακινούμενων μαθητών.

Επί πλέον θα εξεταστούν τα εξής:

1. Το πώς μπορεί να ανταποκριθεί το προς ενοικίαση κτίριο στο εγκεκριμένο Κτιριολογικό Πρόγραμμα της αντίστοιχης σχολικής βαθμίδας.

2. Η στατική επάρκεια του κτιρίου.

3. Η νομιμότητα της κατασκευής του ή η αιτιολογημένη εξαίρεσή της από τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις.

4. Η τήρηση των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067) Α/17.2.1988) για την Πυροπροστασία, του π.δ. του 1991 (ΦΕΚ 164/Δ/11.4.1991) για τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων καθώς και η νομοθεσία που αφορά στις κατασκευές και εγκαταστάσεις για άτομα ειδικής κατηγορίας Α.Μ.Ε.Α.

5. Τα δομικά υλικά κατασκευής τους να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία όπως π.χ. αμίαντο.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Το κτίριο για τη στέγαση του ΕΠΑΛ θα πρέπει να είναι ισόγειο.

2. Να περιλαμβάνει ωφέλιμους χώρους συνολικής επιφάνειας περίπου 500 τ.μ., διαρρυθμισμένους ανάλογα με βοηθητικούς και άλλους απαραίτητους χώρους, σύμφωνα με το προτεινόμενο κτιριολογικό πρόγραμμα που περιγράφεται στη συνέχεια. Επίσης να διαθέτει αύλειο χώρο, αποκλειστικής χρήσης από το σχολείο, ομαλής κλίσης φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών. Επισημαίνεται ότι ο αύλειος χώρος θα πρέπει να διαθέτει σωστή μόρφωση ρύσεων για την απορροή των ομβρίων (προς αποφυγή ατυχημάτων).

3. Να υπάρχει δυνατότητα εισόδου στον αύλειο χώρο από δύο σημεία, με απαραίτητη την πρόσβαση αυτοκινήτου μέχρι την είσοδο του κτιρίου (μεταφορά βιβλίων, ασθενοφόρο κλπ.).

4. Να υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης όλων των χώρων του κτιρίου καθώς και του αύλειου χώρου από άτομα με κινητικά προβλήματα, με ράμπες . Το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει ένα W.C. ΑΜΕΑ.

5. Τα ανοίγματα θυρών του κτιρίου θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες ελάχιστες διαστάσεις:

  • Θύρα γραφείων 100 εκ.
  • Θύρα αιθουσών διδασκαλίας 110 εκ.
  • Θύρα W.C. 80 εκ.
  • Θύρα W.C. ΑΜΕΑ 100 εκ.

Οι θύρες σε στενούς διαδρόμους δεν θα πρέπει να βρίσκονται η μία απέναντι από την άλλη και οι ακτίνες ανοίγματός τους να μην διασταυρώνονται. Οι θύρες των αιθουσών διδασκαλίας πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω. Όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα πρέπει να φέρουν δίδυμους υαλοπίνακες ασφαλείας. Τα παράθυρα θα πρέπει να έχουν ελάχιστο ύψος ποδιάς 1,10 μ.

6. Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου να είναι σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών και να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες. Να είναι δε σε άρτια κατάσταση και να πληρούνται όλες οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Να εξασφαλίζουν γενικώς τις επιθυμητές συνθήκες άνεσης, ευεξίας και υγιεινής στους διάφορους χώρους του κτιρίου, την ασφάλεια των χρηστών και την αθόρυβη, οικονομική λειτουργία τους. Να είναι τεχνικά εφικτή η επέκταση τους προσαρμοσμένη στα δεδομένα του σχολείου . Το ακίνητο πρέπει να έχει δυνατότητα εγκατάστασης φορητών κλιματιστικών ανά αυτοτελή χώρο ή να είναι πλήρως κλιματιζόμενο. Επίσης, πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, αερισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρασφάλειας κ.λ.π.). Τέλος, απαιτείται η ύπαρξη αυτομάτων ηλεκτρονικών διακοπτών διαρροής σε όλους τους χώρους, ηλεκτρικούς πίνακες και υποπίνακες.

7. Το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

8. Τα δομικά υλικά κατασκευής του κτιρίου να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία όπως π.χ. αμίαντο.

9. Γενικότερα για το κτίριο θα συνυπολογισθεί ο χρόνος κατασκευής του, η γενική εικόνα στην οποία βρίσκεται και ιδιαιτέρως η κατάσταση του φέροντος οργανισμού του και των υλικών κατασκευής αυτού. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο σύνολό του σε άριστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, σωστές συνθήκες φυσικού φωτισμού και αερισμού και να διαθέτει άνετες εξόδους διαφυγής σύμφωνα με το άρθρο 11 του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού.

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στην αριθμ. (5378/07-05-2021) αρχική διακήρυξη της δημοπρασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Οι προσφορές αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή η οποία κρίνει περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακήρυξης. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στις εκθέσεις.

Πληροφορίες και αντίγραφα της αρχικής διακήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Δήμου Σκιάθου στην Διεύθυνση Νικοτσάρα 12, τκ 37002 Τηλέφωνο 2427350100 καθώς και στο site του Δήμου www.n-skiathos.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή