ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                                           ΣΚΙΑΘΟΣ: 22-02-2018
Γραφείο Αντιδημάρχου                                                                                   Αρ.Πρωτ.: 1474
Ταχ. Δ/νση: Νικοτσάρα 12
Τ.Κ. 37002 -Σκιάθος
Τηλ.: 24273 50110-111
Φαξ:  24270 23618
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:esoda@n-skiathos.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν.3852/2010,(ΦΕΚ Α’87/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Το άρθρο 72 του Ν 3852/2010
 3. Το Π.Δ. 270/81 ( Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-81)
 4. Το άρθρο 192 Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)
 5. Την αριθμ. 79/10-04-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
 6. Την αριθμ. 368/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
 7. Την αρ. 249/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, περί Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών
 8. Την αρ. πρωτ. 195/2433/29-03-2017 (ΑΔΑ 7ΖΘΛΩ13-ΟΚ4) Απόφαση Δημάρχου Σκιάθου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους

Διακηρύττει ότι, στη Σκιάθο και στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου στο  Μπούρτζι την 20 Μαρτίου  ημέρα Τρίτη του έτους δύο χιλιάδες  δέκα οκτώ  (2018) , και  ώρα   12:00 , θα γίνει ενώπιον της προβλεπόμενης από το Νόμο Επιτροπής, φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός ακινήτου  όπως περιγράφεται και απαριθμείται παρακάτω:

Στη περιοχή ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ θέση πλαγιά του Δήμου Σκιάθου έκτασης πεντακοσίων ( 500,00) τ.μ. «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΛΩΝΩΝ, ΙΣΤΩΝ ( ΚΕΡΑΙΩΝ) ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ( GSM )».

 ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ:

Άρθρο 1.       Το προς παραχώρηση τμήμα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την εγκατάσταση και λειτουργία πυλώνων, ιστών (κεραιών) και εξοπλισμού αναμετάδοσης τηλεπικοινωνιών, δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GSM)

Άρθρο 2.       Η  διάρκεια της μίσθωσης  ορίζεται σε πέντε (5) έτη .Ειδικότερα, η μίσθωση αρχίζει από την επόμενη  της ημερομηνίας  υπογραφής  της  σύμβασης  και λήγει με το πέρας της πενταετίας, οπότε και ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει το μίσθιο και να εγκαταλείψει την παραχωρηθείσα έκταση.

Άρθρο 3.       Απαραίτητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Εγγύηση συμμετοχής

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας κατά την ημέρα διεξαγωγής αυτής  τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

3.1-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, αν είναι φυσικό πρόσωπο,

3.2-Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία,

3.3-Εγγυητική  επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας  θα  επιστραφεί  στους διαγωνιζόμενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη  που θα  παραμείνει  στην υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας, οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% επί του συνολικού μισθώματος(πενταετίας),

3.4-Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και Υπεύθυνη Δήλωση των εταίρων μη συμμετοχής σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής η οποία έχει οφειλές προς τον Δήμο Σκιάθου,

3.5-Βεβαίωση από την Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου & Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου  και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία),

3.6-Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), για χρέη προς το δημόσιο του συμμετέχοντος (φορολογική ενημερότητα) κατά την ημέρα του διαγωνισμού εξίσου  και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία),

3.7-Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεμεί εναντίον του σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία,

3.8 -Αντίγραφο ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου:

 • των φυσικών προσώπων
 • των εταίρων των προσωπικών εταιριών
 • για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες του προέδρου, του διευθύνοντα συμβούλου,                               του  διαχειριστή της εταιρείας και
  • για συνεταιρισμούς του προέδρου του συνεταιρισμού

3.9- Απόφαση του ΔΣ της εταιρίας (κεφαλαιουχική /συνεταιρισμός) για συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό και  του προσώπου που εξουσιοδοτείται με την ως άνω απόφαση να συμμετέχει σε αυτόν,

3.10- Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια διαμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε,

3.11- Πληρεξούσιο Συμβολαιογραφικό εφόσον ο συμμετέχων ή α)υποβάλει τα δικαιολογητικά μέσω αντιπροσώπου ή β)όταν πλειοδοτεί μέσω αντιπροσώπου,

3.12- ‘Όλες οι εταιρείες θα προσκομίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες τις τροποποιήσεις τους. Επιπλέον οι μεν ΑΕ πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας Εμπορίου περί του καταστατικού κατ των  τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και τα ΦΕΚ που έχουν δημοσιευθεί, οι δε λοιπές ( ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε. ) πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου που θα αναφέρεται η σύσταση και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει   και οι εξ αυτών ΕΠΕ τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί. Τα συμμετέχοντα από κοινού φυσικά ή νομικά πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο,

3.13 Με την υπογραφή του συμφωνητικού ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη  δήλωση στην οποία  θα αναφέρει ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα προσκομίσει στην υπηρεσία:

              α) άδεια πολεοδομίας

              β) βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας

              γ) έγκριση περιβαλλοντικών όρων από ΕΕΤΤ & άδεια κατασκευής κεραίας

              δ) βεβαίωση από την Ελληνική Επιτροπή ενέργειας

              ε) και γενικά βεβαιώσεις νόμιμης λειτουργίας του με ποινή ακυρότητας της

                 σύμβασης του μισθίου.

 1.  - Αναφορικά με το πρόσωπο του εγγυητή θα πρέπει να προσκομιστούν:

Τα φυσικά πρόσωπα

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για χρέη προς το Δημόσιο ( φορολογική ενημερότητα)
 • Αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 ( ύπαρξη οπωσδήποτε περιουσιακών στοιχείων)
 • Βεβαίωση από την  Ταμειακή  Υπηρεσία  του Δήμου περί μη οφειλής του
 • Βεβαίωση από την Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου περί μη οφειλής του
 • Βεβαίωση από  το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου περί μη οφειλής  του
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρει ότι δεν μετέχει σε οποιαδήποτε μορφής εταιρεία η οποία οφείλει στο Δήμο και τα δικαιολογητικά που καταθέτει είναι αληθή
 • Αντίγραφο ( επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια παραμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.

Τα νομικά πρόσωπα

 1. Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει το δικαίωμα συμμετοχής της ως εγγυητής
 2. Απόφαση του ΔΣ της εταιρίας (κεφαλαιουχική /συνεταιρισμός) για συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό και  του προσώπου που εξουσιοδοτείται με την ως άνω απόφαση να συμμετέχει σε αυτόν
 3. Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης στον παρόντα διαγωνισμό
 4. Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), για χρέη προς το δημόσιο (φορολογική ενημερότητα) κατά την ημέρα του διαγωνισμού εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους,
 • Αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 ( ύπαρξη οπωσδήποτε περιουσιακών στοιχείων)
 1. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους,
 2. Βεβαίωση από την Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου Δήμου περί μη οφειλής εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους,
 3. Βεβαίωση από  το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου περί μη οφειλής εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους,
 4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεμεί εναντίον του σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία,

Έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη δημοπρασία. Την ευθύνη για την συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ενδιαφερόμενος . 

Επίσης αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής :

α) όσοι έχουν καταδικαστεί:

 • Για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση,
 • πλαστογραφία δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 • Για παραβίαση των διατάξεων των νόμων περί ηθών και λεσχών
 • Για παραβίαση της περί συναλλάγματος νομοθεσίας. Σε περίπτωση εταιρείας αυτό ισχύει για όλους του ομόρρυθμους εταίρους σε Ο.Ε., Ε.Ε., και Ε.Π.Ε. και όλα τα μέλη του ΔΣ για ΑΕ.
 • Για παράβαση της περί ναρκωτικών νομοθεσίας, και
 • Όσοι βρίσκονται σε πτώχευση ή εκκρεμεί εναντίον τους σχετική αίτηση ή βρίσκονται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική
 • εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη    πτωχευτική διαδικασία ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα Ν.3588/2007 και

β) Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο Σκιάθου, στο νομικό πρόσωπο και επιχείρηση  του Δήμου.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην Αρμόδια από το Νόμο Επιτροπή:

Α) στο Δημοτικό κατάστημα Σκιάθου  έως και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα στην  αρμόδια κατά νόμο επιτροπή πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας   και ώρα από τις 10: 00 πμ έως 11:00 π.μ. και Β) κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης .   

Άρθρο 4.       Κάθε συμμετέχων στην δημοπρασία αυτή θα μπορεί να καταστεί πλειοδότης  μόνο για ένα χώρο.

Άρθρο 5.       Δεν θα γίνουν δεκτοί στην δημοπρασία, όποιοι ( ΠΛΕΙΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ ) έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δημοπρασία του Δήμου Σκιάθου εντός της τελευταίας πενταετίας.

Άρθρο 6.       Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο ΜΠΟΥΡΤΖΙ στη Σκιάθο, ενώπιον της αρμόδιας από τον Νόμο Επιτροπής σε ημερομηνία που θα καθoρισθεί με σχετική διακήρυξη του Δημάρχου Σκιάθου, ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά. Στην περίπτωση που η δημοπρασία αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο ημέρα και ώρα που θα ορισθεί με την διακήρυξη του Δημάρχου.

Άρθρο 7.       Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

Άρθρο 8.       Oι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τους πρώτους στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικός τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει τούτο, προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, αφού παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό δικό του.

Άρθρο 9.       Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 10.     Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Δημαρχιακή επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 11.     Ο τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται  να  παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως  και  εις  ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 12.     Ο  τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την  κοινοποίηση  σ' αυτόν  με  αποδεικτικό  παραλαβής  της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, περί  κατακύρωσης και έγκρισης του αποτελέσματος της  δημοπρασίας, να  προσέλθει  μαζί με τον εγγυητή του, για την υπογραφή του συμφωνητικού

Άρθρο 13.     Ο  τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης  εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του  Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς  το 10% επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος υπολογιζόμενου για ολόκληρο το χρόνο της μίσθωσης η οποία θα επιστραφεί στον μισθωτή μετά την λήξη της συμβάσεως και την αποχώρηση του από το μίσθιο και εφόσον έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του. Διαφορετικά θα κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής  που έχει  καταθέσει  καταπίπτει  υπέρ  του  Δήμου  Σκιάθου  χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται  δε  αναπλειστηριασμός  σε  βάρος  αυτού  και του εγγυητή  του  και  ενέχονται  και  οι  δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Η εγγυητική επιστολή θα εγγυάται την εμπρόθεσμη καταβολή των ποσών και την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης και το ποσό αυτής δεν μπορεί να συμψηφιστεί από τον μισθωτή με οφειλόμενα μισθώματα

Άρθρο 14.     Το αντίτιμο του μισθώματος του πρώτου έτους θα καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου Σκιάθου εφάπαξ με την υπογραφή του συμφωνητικού. Για τα επόμενα έτη της μίσθωσης το μίσθωμα θα καταβάλλεται εφάπαξ εντός του πρώτου δεκαημέρου από την υπογραφή του συμφωνητικού. Το μίσθωμα των επόμενων ετών έως και την λήξη της σύμβασης  θα αναπροσαρμόζεται ετησίως με ποσοστό + 5%  επί του ετήσιου  μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους Στο ετήσιο ποσό που θα προκύψει αλλά και στο κάθε μετέπειτα αναπροσαρμοζόμενο ετήσιο ποσό θα προστίθεται το τέλος χαρτοσήμου και το χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ το οποίο θα βαρύνει εξολοκλήρου τον πλειοδότη.

Άρθρο 15.     Η παραχώρηση της χρήσεως αρχίζει από την επόμενη μέρα της υπογραφής του συμφωνητικού και της καταβολής του ποσού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, και λήγει μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών, ακριβώς δυνάμενη να επεκταθεί για άλλα τρία (3) έτη εφόσον πληρεί  αθροιστικά τους πιο κάτω όρους:

α)Εξόφληση μισθωμάτων μέσα στις τασσόμενες προθεσμίες

β)Τήρηση όλων των όρων της συμβάσεως

γ)Έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της                

δ)Σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου      

       

Άρθρο 16.     Μετά τη λήξη της σύμβασης ο ποιούμενος τη χρήση του παραχωρηθέντος μισθίου υποχρεούται να αποδώσει αυτό ελεύθερο προς χρήση, διαφορετικά ο Δήμος Σκιάθου θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο και οι δαπάνες αποκαταστάσεως τυχόν βλαβών ή ζημιών και εν γένει επαναφοράς του μισθίου στην αρχική του μορφή ως είχε στο χρόνο καταρτίσεως της συμβάσεως, θα βαρύνουν τον μισθωτή και θα βεβαιωθούν και εισπραχθούν κατά τις διατάξεις βεβαιώσεως και εισπράξεως των δημοτικών εσόδων. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν εξολοκλήρου τον  τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 17.     Ως  ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς  ορίζεται  σε δώδεκα χιλιάδες (12.000,00) Ευρώ. Η πρώτη προσφορά ορίζεται ανώτερη από την τιμή εκκίνησης κατά 1.000,00 ευρώ και κατά την διάρκεια της δημοπρασίας κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 1.000,00 ευρώ, της αμέσως προηγηθείσας προσφοράς.

Άρθρο 18.     Τυχόν παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο πέραν του χρόνου της λήξεως της συμβάσεως, θα τον επιβαρύνει με ημερήσια ποινική ρήτρα ποσού εκατό (100,00) Ευρώ, πέραν του οφειλόμενου μισθώματος και για όσο χρόνο θα κάνει χρήση του μισθίου, συνομολογούμενος από τώρα της ποινικής ρήτρας αυτής ως εύλογης και δίκαιης.

Άρθρο 19.     Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της μίσθωσης, με υπαιτιότητα του μισθωτή, αυτός υποχρεούται στην καταβολή όλων των μισθωμάτων που αφορούν στον υπόλοιπο χρόνο μέχρι την λήξη της μίσθωσης, καθισταμένων αυτών, ληξιπρόθεσμων και απαιτητών, και η καταβληθείσα εγγυοδοσία θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου Σκιάθου

Άρθρο 20.     Το μίσθιο παραχωρείται ως έχει και ευρίσκεται χωρίς ο Δήμος Σκιάθου να έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάστασή του, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ο μισθωτής, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας επ’ αυτού και συνεπώς δεν υποχρεούται (ο Δήμος Σκιάθου) στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε στη λύση της μισθώσεως εξ’ αυτού του λόγου.

Άρθρο 21.     Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση, υπεκμίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης του μισθίου, ολική ή μερική, από τον μισθωτή, όπως και η με οποιοδήποτε τρόπο  παράταση της συμβατικής διάρκειας  της παρούσας. Ο μισθωτής υποχρεούται με την  λήξη της μισθώσεως να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, άλλως υποχρεούται σε αποζημίωση. Αλλαγή της χρήσης του μισθίου απαγορεύεται.

Άρθρο 22.     Ο μισθωτής οφείλει να δέχεται τον έλεγχο του Δήμου Σκιάθου για την εξακρίβωση της τήρησης των όρων της σύμβασης .

Άρθρο 23.     Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση μεγαλυτέρου χώρου  από αυτόν που παραχωρείται, σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη.

Άρθρο 24.     Η από μέρους του μισθωτή αθέτηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας διακήρυξης, που όλοι θεωρούνται ως ουσιώδεις και θα είναι όροι της μισθωτικής συμβάσεως που θα υπογραφεί, καθώς και η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος συνεπάγεται τη λύση της μισθώσεως και την έξωση του μισθωτή, καθώς και την κατάπτωση εις βάρος αυτού και υπέρ του Δήμου Σκιάθου της καταβληθείσας εγγυοδοσίας.

Άρθρο 25.     Καμία μετατροπή των υφισταμένων εγκαταστάσεων του μισθίου δεν μπορεί να γίνει χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Δήμου Σκιάθου. Οποιαδήποτε δαπάνη, αναγκαία, επωφελής ή πολυτελής που θα πραγματοποιηθεί στο μίσθιο, βαρύνει τον μισθωτή και γίνεται με ευθύνη του. Οι δαπάνες αυτές παραμένουν προς όφελος του μισθίου χωρίς αποζημίωση του μισθωτή, εφόσον δεν μπορούν να αποσπαστούν απ’ αυτό χωρίς να προκληθεί βλάβη του. Επίσης ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί το μίσθιο σε άριστη κατάσταση, να συντηρεί αυτό και τις εγκαταστάσεις του και να αποκαθιστά με δική του φροντίδα και δικά του έξοδα τυχόν ζημίες που θα προξενηθούν σ’ αυτό από οποιαδήποτε αιτία, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση. Υποχρεούται   να επιτρέπει την ελεύθερη είσοδο στους αρμόδιους υπαλλήλους για την άσκηση του ελέγχου της καθαριότητας και για οποιονδήποτε υπηρεσιακό λόγο. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 26.     Ο μισθωτής βαρύνεται με τις δαπάνες του καταναλισκομένου στο μίσθιο ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς επίσης υποχρεούται να καταβάλλει τις απαιτούμενες για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος εγγυήσεις και να εξοφλεί τους οικείους λογαριασμούς. Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει δια μέσου της υπολοίπου ιδιοκτησίας την δίοδο της εκμισθώτριας εις το μίσθιο ως και την διέλευση καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος γείωσης και τηλεφώνου

Άρθρο 27.     Η όλη εγκατάσταση και λειτουργία θα γίνει με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνες του μισθωτή καθώς αυτές δεν θα αντίκεινται στον νόμο και ειδικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος, στη δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη. Η μισθώτρια υποχρεούται να  λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 28.     Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.

Άρθρο 29.     Απαγορεύεται αυστηρά, σε όλη τη διάρκεια της χρήσης του μισθίου ,η τοποθέτηση στο χώρο αυτό, αντικειμένων ξένων προς τη χρήση.

Άρθρο 30.     Ο Δήμος έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσεως της συμβάσεως, εφόσον είναι αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου πριν τη λήξη της μισθώσεως, αφού προηγηθεί ειδοποίηση του μισθωτού προ ενός μηνός.

Άρθρο 31.     Ο Δήμος δεν ευθύνεται  έναντι  του  χρήστη,  ούτε υποχρεούται σε επιστροφή  ή  μείωση  του αντιτίμου χρήσεως  ή και πρόωρη λήξη της χρήσης άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 32.     Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου Σκιάθου και του προγράμματος Διαύγεια και θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Σκιάθου και στα δημοσιότερα σημεία της Σκιάθου (Λιμάνι, οδό Παπαδιαμάντη και Ακρόπολη) σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ.1 του άρθρου 4 το ΠΔ 270/1981 καθώς και περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες [ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ(ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ)], σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα (ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ) και μια εφημερίδα των Αθηνών (ΗΧΩ των Δημοπρασιών)

Άρθρο 33.     Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τo Γραφείο Εσόδων του Δήμου Σκιάθου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις υπαλλήλους Στύλα Χρυσούλα και Κεφάλα Κυριακή: email: .">. και στα τηλέφωνα: 2427350110-50111. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη μέρα των δημοπρασιών.

Ο  ΑΡΜΟΔΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΜ.ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή