ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                                                            ΣΚΙΑΘΟΣ: 16-06-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5020

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νικοτσάρα 12                                                       

Τ.Κ. 37002 -Σκιάθος

Τηλ.: 24273 50110-111

Φαξ:  24270 23618                              

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:esoda@n-skiathos.gr

   ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

                                                  

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν.3852/2010,(ΦΕΚ Α’87/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τον Ν.2971/2001  «Αιγιαλός  παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285/Α/2001).
 3. Το άρθρο 56 του Ν.4384/16,ΦΕΚ 78/26-4-2016 τεύχος Α για την παράταση της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β): «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α'
 4. Τον Ν.3463/2006, (ΦΕΚ Α’114/08-06-2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 5. Tην αριθμ. 110/2016  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε  ο καθορισμός του τρόπου διαχείρισης και οι όροι χρήσης των αιγιαλών του Δήμου Σκιάθου από τρίτους  με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος στους έχοντες το δικαίωμα με δημοπρασία , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2971/2001 και την ΚΥΑ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ . πρωτ. 1520/17-05-16 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΟ6ΡΟΡ10-ΚΞΤ).
 6. Την αριθ. 646/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε’). το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 Τις διατάξεις του άρθρου 30 και επομένων του Δ/τος της 11/12-11-1929 (399 Α΄) «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων».
 7. Για τη διαδικασία της εκμίσθωσης με δημοπρασία εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία περί εκμίσθωσης δημοσίων ακινήτων. Οι διατάξεις του άρθρου 30 και επομένων, του Δ/τος της 11/12-11-1929 (399 Α’) καθώς και το Π.Δ. 270/81, αφού ο όρος «δημόσια ακίνητα» που αναφέρεται στο άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. εμπεριέχει και την έννοια των «δημοτικών ακινήτων»
 8. Την αρ. 113/2016 ΑΟΕ , την 4269/2016 έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Αυτοτελές Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Μαγνησίας όπως ρητά αναφέρεται στην ΚΥΑ βάση των οποίων εκδόθηκε η  αρ.4288/2016 Διακήρυξη Δημάρχου για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων
 9. Την αρ. 140/2016 ΑΟΕ με την οποία τροποποιήθηκε η 113/2016 ΑΟΕ και ανακλήθηκε η ανωτέρω διακήρυξη
 10. Την 5833/2016 έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Αυτοτελές Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Μαγνησίας όπως ρητά αναφέρεται στην ΚΥΑ για την αρ. 140/2016 ΑΟΕ
 11. Την αρ. Πρωτ. 744/9267/05-09-2014 (ΑΔΑ:7ΘΒΒΩ13-22Β) Απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
 12. Την αρ. 293/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, περί Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών
 13. Την αρίθμ 4367/2016 Διακήρυξη Δημάρχου
 14. Το  αρ. 13 Πρακτικό άγονου διαγωνισμού για το τμήμα στη θέση ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ  το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. 149/2016

Διακηρύττει επαναληπτική δημοπρασία της αρ. πρωτ. 4367/31-05-2016 διακήρυξης , στη Σκιάθο και στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου στο  Μπούρτζι την 24η  του μηνός Ιουνίου ημέρα Παρασκευή του έτους δύο χιλιάδες  δέκα έξι  (2016) , και ώρα 10:00 , θα γίνει ενώπιον της προβλεπόμενης από το Νόμο Επιτροπής, επαναληπτική φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης ενός (1) τμήματος κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝόπως περιγράφεται στο συνημμένο ορθοφωτοχάρτη της Κτηματολόγιο ΑΕ και το τοπογραφικό διάγραμμα και απαριθμείται παρακάτω:

 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΕΚΤΑΣΗΣ 120,00 Τ.Μ. ΜΕ ΑΡ.17 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ

Το παραπάνω σημείο  θα υλοποιηθεί  στο έδαφος με ευθύνη του παραχωρησιούχο  καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση για την ορθή τοποθέτηση . Οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει  ,ο παραχωρησιούχος οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα το Δήμο Σκιάθου καθώς και το αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας.

Ως ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 1.000,00 ευρώ.

Η πρώτη προσφορά ορίζεται ανώτερη από την τιμή εκκίνησης κατά πεντακόσια Ευρώ (500,00 Ερώ) και κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη των πεντακοσίων ευρώ (500,00 Ευρώ), της αμέσως προηγηθείσας προσφοράς.

 Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται εγγυητική  επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τo Γραφείο Εσόδων του Δήμου Σκιάθου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις  υπαλλήλους Στύλα Χρυσούλα και Κεφάλα  Κυριακή : email: ." style="color: #081ea8;">. και στα τηλέφωνα : 2427350110-50111. Αντίγραφο της Περιληπτικής διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη μέρα των δημοπρασιών. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου Σκιάθου και του προγράμματος Διαύγεια και θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Σκιάθου και στα δημοσιότερα σημεία της Σκιάθου (Λιμάνι, οδό Παπαδιαμάντη και Ακρόπολη) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .

Ο  ΑΡΜΟΔΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΜ.ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή