ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

.

.

 

                   ΣΚΙΑΘΟΣ 24/11/2023

                 Αρ. πρωτ: 15060

       ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
  • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
  • τον Αντιδήμαρχο κ. Αδαμάντιο Μαθηνό
  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  1. Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο, 3) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν 4876/2021 Άρθρο 102 παρ 5.

 

  1. 1.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού426,50ευρώ στον Κ.Α.Ε. 30-6117 κωδικό αριθμό με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία»του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την διεκπεραίωση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων ενός μεταχειρισμένου φορτηγού οχήματος, εργοστασίου κατασκευής: PIAGGIO, τύπου S90 PORTER, αριθμό πλαισίου ZAPS90THW00001842.

  1. 2.Λήψη απόφασης για τη μη ένταξη του Δήμου Σκιάθου στο «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0», για το έργο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ», λόγω αντικειμενικής αδυναμία υλοποίησης της πράξης.

 

  1. 3.Λήψη απόφασης επί του εκτελεστού απογράφου-κατασχετηρίου κατά του Δήμου Σκιάθου με αριθμ.3161/30.03.2023 της εταιρείας ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε εις χείρας της τράπεζας ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ποσού 308.848,18 ευρώ, που απορρέει από την υπ’ αριθμ.54/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου και την υπ’ αριθμ.103/2022 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, και διάθεση πίστωσης ποσών 252.960,00 € (κεφάλαιο) και 15.268,86 € (δικαστικά έξοδα) στον ΚΑ Εξόδων 00-6492 με τίτλο ΄΄Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων΄΄, και ποσού 40.619,32 € στον ΚΑ Εξόδων 00-6823 με τίτλο ΄΄Τόκοι υπερημερίας χρήσης΄΄, του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2023.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή