ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

.

.

 

                   ΣΚΙΑΘΟΣ 17/11/2023

                 Αρ. πρωτ: 14892

       ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Αδαμάντιο Μαθηνό
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 1. Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο, 3) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν 4876/2021 Άρθρο 102 παρ 5.

 

 1. 1.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6261.01 με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2023» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τις εργασίες επισκευής δώματος στο κτίριο του 1ου νηπιαγωγείου δήμου Σκιάθου.

 1. 2.Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής.

 

 1. 3.Απόδοση λογαριασμού του υπ΄αριθμ. Β/324/12-07-2023 ΧΕΠ Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 150/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

 1. 4.Απόδοση λογαριασμού του υπ΄αριθμ. Β/282/16-06-2023 ΧΕΠ Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 138/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή