ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

.

.

 

                   ΣΚΙΑΘΟΣ 27/10/2023

                 Αρ. πρωτ: 14074

       ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Αδαμάντιο Μαθηνό
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 1. Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο, 3) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν 4876/2021 Άρθρο 102 παρ 5.

 

 1. 1.Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2023 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 2. 2.Εισήγηση για δέσμευση ποσού για την αποζημίωση της πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ στο αυτοτελές τμήμα προγραμματισμού, πληροφορικής και διαφάνειας του Δήμου Σκιάθου.

 1. 3.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού680,76 ευρώ στον τον ΚΑΕ 15-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για εργασίες απεντόμωσης, απολύμανσης και μυοκτονίας σε όλο το κτίριο του Παιδικού Σταθμού.

 

 1. 4.Α) Έγκριση του 13312/10-10-2023 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 196/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β) Ανάκληση της 11914/11-09-2023 Τεχνικής Έκθεσης και σύνταξη εκ νέου Τεχνικής Έκθεσης για την επιλογή αναδόχων για τις χωματουργικές Εργασίες αποκατάστασης οδών & κοινόχρηστων χώρων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 5 & 6 Σεπτεμβρίου 2023.

 1. 5.Εισήγηση για την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκιάθου.

 1. 6.Έγκριση διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με θέμα: «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Σκιάθου», έγκριση της αριθμ. 02/2023 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας-Πολεοδομίας και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή