ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

.

.

 

                   ΣΚΙΑΘΟΣ 20/10/2023

                 Αρ. πρωτ: 13759

       ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Αδαμάντιο Μαθηνό
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 1. Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο, 3) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν 4876/2021 Άρθρο 102 παρ 5.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 16.142,32 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.01 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τη συμμετοχή του Δήμου στην διεθνή έκθεση τουρισμού «Philoxenia» (10-12/11/2023).
 2. Εξειδίκευση πίστωσης       και κατανομής ποσού 2.988,65 ευρώ στον κάτωθι       ΚΑΕ: -ΚΑΕ 35-6673 με   τίτλο «Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την προμήθεια πυροσβεστικών σωλήνων και εξαρτημάτων για να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου, στα πλαίσια προστασίας του νησιού από πυρκαγιές, πλημμύρες και χιόνια.
 3. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 848,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6443.00 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τη διοργάνωση εκδήλωσης για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου του 1940.
 4. Έγκριση του πρακτικού (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙI « ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ») και κατακύρωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (Αριθμ. Διακήρυξης 11276/25-08-2023) για το ΤΜΗΜΑ Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)

 

 1. 5.Α) Έγκριση της προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία, λόγω του κατεπείγοντος, της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων» ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 5 & 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, προϋπολογισμού 50.000,00 €. Β) Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 13647/18-10-2023 Τεχνικής Έκθεσης όπως αυτή συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Σκιάθου. Γ) Ορισμός οικονομικού φορέα προς τον οποίο θα απευθύνεται η πρόσκληση, το χρονικό διάστημα για την υποβολή της προσφοράς και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Δ) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση της προσφοράς και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης.

 

 1. Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή