ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

             .

             .

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 17/10/2023

                 Αρ. πρωτ: 13592

                     ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Αδαμάντιο Μαθηνό
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν 4876/2021 Άρθρο 102 παρ 5.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.

 1. Ορισμός δικηγόρου καθορισμός αμοιβής για τη παράσταση και κατάθεση προτάσεων καθώς και προσθήκη - αντίκρουση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία - ΟΚΧΕ - Άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 - Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας).

 

 1. 2.Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής τουγια τη σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος αναφορικά με την αναγκαιότητα - σκοπιμότητα παράστασης ή μη του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου στην από 22.03.2023 ασκηθείσα αγωγή και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 82/2023 αγωγή του Μπέρντ - Ρούντολφ Μιούτινξκ (Bernd - RudolfMueting) του Μάρξ Μιούτινγκ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία - Ν.Πολ.Δ - Αγωγή Άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998.

 1. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023» τμήματος Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.

 

 1. Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης       ποσού 400,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις       19/10/2023 για να μεταβεί στα υπουργεία εσωτερικών και οικονομικών για υποθέσεις του Δήμου και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 21/10/2023.

 1. Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου       κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ ,πίστωσης ποσού 400,00 €       στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 19/10/2023 για να παραλάβει στις 20/10/2023 εκ μέρους του Δήμου Σκιάθου το βραβείο ¨Best Greek Hospitality Municipality¨ που έχει γίνει θεσμός για την επιβράβευση της ελληνική φιλοξενίας   από       τα Greek Hospitality Awards 2023¨. Θα επιστρέψει αεροπορικώς στις 21/10/2023 στην Σκιάθο.

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι «από την αναβολή της συζήτησης του θέματος κινδυνεύουν άμεσα και σοβαρά τα συμφέροντα του δήμου και η περιουσία των δημοτών.»  (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή