ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

.

.

 

                   ΣΚΙΑΘΟΣ 8/9/2023

                 Αρ. πρωτ: 11806

       ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
  • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
  • τον Αντιδήμαρχο κ. Αδαμάντιο Μαθηνό
  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  1. Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο, 3) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν 4876/2021 Άρθρο 102 παρ 5.

 

 

  1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 14.979,20 ευρώ στον κάτωθι ΚΑΕ: -ΚΑΕ 15-6474 με   τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων» με ποσό 14.979,20 ευρώ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την παροχή υπηρεσιών στείρωσης και φροντίδας αδέσποτων ζώων στα διοικητικά όρια του Δήμου Σκιάθου από ιδιώτη κτηνίατρο.
  2. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.009,36 ευρώ στον       κάτωθι ΚΑΕ: -ΚΑΕ       20-6264 με   τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με ποσό 1.009,36 ευρώ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την παροχή υπηρεσίας για έλεγχο και συντήρηση πυροσβεστήρων που είναι τοποθετημένοι στα οχήματα του Δήμου και τις κτηριακές εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σκιάθου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή