ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

             .

             .

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 23/06/2023

                 Αρ. πρωτ: 8176

                     ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
  • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
  • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν 4876/2021 Άρθρο 102 παρ 5.

 

 

  1. 1.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΝΠΔΔ “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ” έτους 2008, προς τη νυν Δ.Ο.Υ ΒΟΛΟΥ (πρώην Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ) και Δ.Ο.Υ ΛΑΡΙΣΑΣ σύμφωνα με σχετικά συμψηφιστικά διπλότυπα και γραμμάτια είσπραξης ποσού 15.641,19 €, σε βάρος των ΚΑ 00-8114 (ποσό 6.294,32 €) με τίτλο “Φόροι-Τέλη” και 00-6821 (ποσό 9.346,87 €) με τίτλο “Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης” του προϋπολογισμού έτους 2023.

  1. 2.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσούευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την διοργάνωση εκδήλωσης για την λήξη της σχολικής χρονιάς του Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή