ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

             .

             .

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 16/06/2023

                 Αρ. πρωτ: 7761

                     ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν 4876/2021 Άρθρο 102 παρ 5.

 

 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΔ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
 2. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.250,00 ευρώ στον ΚΑΕ 10-6142.03 με τίτλο «Αμοιβές Νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (με ιδιότητα νομικού προσώπου)» του Προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2023.
 3. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 998,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6672 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την προμήθεια πλακέτας για το ζυγιστικό μηχάνημα του Χ.Υ.Τ.Α.

 

 1. 4.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού ευρώ στον τον ΚΑΕ 00-6496 με τίτλο «Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την προμήθεια ανθοσυνθέσεων για τον στολισμό της αίθουσας όπου τελούνται οι πολιτικοί γάμοι στο Δήμο Σκιάθο.

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.968,00 ευρώ στον ΚΑΕ 10-6142.03 με τίτλο "Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των ιστοσελίδων του Δήμου Σκιάθου.

 1. Απόδοση λογαριασμού του υπ' αριθμ. Β/220/2023 ΧΕΠ Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 100/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

 1. Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΜΑΪΟΥ 2023.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή