ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

             .

             .

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 02/06/2023

                 Αρ. πρωτ: 6829

                     ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 06 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν 4876/2021 Άρθρο 102 παρ 5.

 

 1. 1.Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2023 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 14.384,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35-6262.00 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τον καθαρισμό δύο γεωτρήσεων του Δήμου.
 2. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.785,05 ευρώ στον κάτωθι       ΚΑΕ: - ΚΑ 50-7135.05 με   τίτλο «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την προμήθεια : πλαστικού στηθαίου με σύνδεσμο επέκτασης, μπαριέρα πτυσσόμενη με λουκέτο, καθρέφτη ελέγχου κυκλοφορίας υψηλής αντοχής,       σωλήνες στήριξης και ράμπα πεζοδρομίου ελαστική-χρωματιστή με ακριανό τμήμα, κορδέλες σήμανσης και πινακίδα στοπ για τις ανάγκες   του Αυτοτελούς γραφείου Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Σκιάθου.
 3. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 30.422,16 ευρώ στον ΚΑΕ 15-7135.09 με τίτλο «Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 99/2017» του Π/Υ.
 4. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 539,00 ευρώ στον κάτωθι       ΚΑΕ: - ΚΑ 20-6117 με   τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την παροχή υπηρεσιών έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων ενός οχήματος καινούργιου και αμεταχείριστου ανοιχτού φορτηγού έως 3,5 t, TOYOTA 2393 κυβικών, με καύσιμο πετρέλαιο και αριθμό πλαισίου AHTKB3CC602524464 από δωρεά της ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.
 5. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αρ. Α131/2023 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή