ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

             .

             .

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 19/04/2023

                 Αρ. πρωτ: 3946

                     ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν 4876/2021 Άρθρο 102 παρ 5.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.

 

 1. 1.Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής τουγια τη παράσταση, για λογαριασμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, και που εκπροσωπείται νόμιμα, στις 27.04.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ και να καταθέσει υπόμνημα με όλα τα διαδικαστικά της δίκης έγγραφα, ενώπιον του δευτέρου (2ου) τμήματος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 18.11.2020 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ 252/18.11.2020 (Αρ. Κλήσης: ΚΛ 1140/2022) ασκηθείσα προσφυγή.

 

 1. 2.Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής τουγια τη παράσταση, για λογαριασμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, και που εκπροσωπείται νόμιμα, στις 27.04.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ και να καταθέσει υπόμνημα με όλα τα διαδικαστικά της δίκης έγγραφα, ενώπιον του δευτέρου (2ου) τμήματος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 18.11.2020 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ 251/18.11.2020 (Αρ. Κλήσης: ΚΛ 1134/2022) ασκηθείσα προσφυγή.

 

 1. 3.Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής τουγια τη παράσταση,για λογαριασμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, και που εκπροσωπείται νόμιμα, στις 27.04.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ και να καταθέσει υπόμνημα με όλα τα διαδικαστικά της δίκης έγγραφα, ενώπιον του δευτέρου (2ου) τμήματος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 02.11.2020 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ 227/02.11.2020 (Αρ. Κλήσης: ΚΛ 1130/2022) ασκηθείσα προσφυγή.

 

 1. 4.Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής τουγια τη παράσταση,για λογαριασμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, και που εκπροσωπείται νόμιμα, στις 27.04.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ και να καταθέσει υπόμνημα με όλα τα διαδικαστικά της δίκης έγγραφα, ενώπιον του δευτέρου (2ου) τμήματος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 02.11.2020 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ 226/02.11.2020 (Αρ. Κλήσης: ΚΛ 1128/2022) ασκηθείσα προσφυγή.

 

 1. 5.Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής τουγια τη παράσταση,για λογαριασμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, και που εκπροσωπείται νόμιμα, στις 27.04.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ και να καταθέσει υπόμνημα με όλα τα διαδικαστικά της δίκης έγγραφα, ενώπιον του δευτέρου (2ου) τμήματος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 02.11.2020 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ 225/02.11.2020 (Αρ. Κλήσης: ΚΛ 1115/2022) ασκηθείσα προσφυγή.

 

 1. 6.Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής τουγια τη σύνταξη γνωμοδοτικού.

 

 1. 7.Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής τουγια τη σύνταξη και κατάθεση των απόψεων του Δήμου Σκιάθου επί της με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ ΑΓ 216/11.10.2021 (Αρ. Κλήσης: KΛ 1072/2022) ασκηθείσας ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΑΓΩΓΗΣ, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (2° Τμήματος).

 

 1. 8.Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής τουγια τη σύνταξη υπομνήματος και παράστασής του ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου στις 27.04.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (1° Τμήματος).

 

 1. 9.Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση για λογαριασμό του ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου στις 28.04.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας.

 

 1. 10.Ορισμός δικηγόρου του για τη παράσταση για λογαριασμό του ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου στις 28.04.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 14.04.2022 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου (77/15.04.2022), και που προσδιορίστηκε στη γραμματεία του Εφετείου Λάρισας με αρ. (498/2022), αντίθετη έφεση.
  1. 11.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» με την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α του Ν.4412/2016.

 

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι «από την αναβολή της συζήτησης του θέματος κινδυνεύουν άμεσα και σοβαρά τα συμφέροντα του δήμου και η περιουσία των δημοτών.»  (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή