ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                  

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

             .

             .

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 24/03/2023

                 Αρ. πρωτ: 2811

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

- Άρθρο 75, Ν. 3852/10

-την αρ.374 (αρ.πρωτ.39135/30-5-2022) εγκύκλιο του τμήματος Οργάνωσης και Λειτουργίας ΤΑ με θέμα «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (εφαρμογή messenger), σύμφωνα με το Άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 ΦΕΚ 136/09-07-2022 Τεύχος Α, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Σύνταξη σχεδίου ΟΠΔ οικονομικού έτους 2023 ως προς το τμήμα που αφορά το Δήμο Σκιάθου.

 1. Σύνταξη κανονισμού στάσιμου υπαίθριου εμπορίου Δήμου Σκιάθου.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 36.952,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την δημιουργία εντύπου 44 σελίδων στη Ελληνική, Γερμανική και Ιταλική γλώσσα αλλά και την επανεκτύπωση του εντύπου 44 σελίδων στην αγγλική γλώσσα με στόχο την ανάδειξη και προβολή της Σκιάθου σε Ελλάδα και εξωτερικό.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 14.880,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για υπηρεσίες προβολής της Σκιάθου στην Κύπρο.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 8.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 των υπηρεσιών για την δημιουργία οπτικοαουστικού υλικού (βίντεο) και φωτογραφιών, με στόχο την προβολή της Σκιάθου σε Ελλάδα και εξωτερικό.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 8.928,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 των υπηρεσιών για την προβολή της Σκιάθου μέσω καταχώρισης σε περιοδικό που κυκλοφορεί στα 14 αεροδρόμια της Fraport.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.605,00 ευρώ στον κάτωθι       ΚΑΕ: - ΚΑ 00-6495 με   τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δεκτικός ΚΑΕ για έκδοση ΧΕΠ προπληρωμής )» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Έλεγχου Αυτοκινήτων, καρτών καυσαερίων, τυχών επανελέγχων, των Δημοτικών Οχημάτων.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής.

 

 

 1. Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΦΕΒΡOYAΡΙΟΥ 2023.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή