ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

             .

             .

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 06/03/2023

                 Αρ. πρωτ: 1862

                     ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
  • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
  • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

- το  άρθρο 77 του Ν.4555/18

-την αρ.374 (αρ.πρωτ.39135/30-5-2022) εγκύκλιο του τμήματος Οργάνωσης και Λειτουργίας ΤΑ με θέμα «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

-την αρ.380 (39456/15-6-2022) εγκύκλιο του τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 07 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το Άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 ΦΕΚ 136/09-07-2022 Τεύχος Α, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.

  1. Έγκριση της 1ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 ποσού 31.500,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.5660/24.01.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις       Σχολικές Επιτροπές

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι «από την αναβολή της συζήτησης του θέματος κινδυνεύουν άμεσα και σοβαρά τα συμφέροντα του δήμου και η περιουσία των δημοτών.»  (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή