ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Fax: 2427350131

Email: .

.

.

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 04/11/2022

                 Αρ. πρωτ: 14517

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Οικονομικής Επιτροπής, στις 08 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄, η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «Messenger» (σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4954/2022 με θέμα «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α και β βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έγκριση της υπ'αριθμ 77/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα " Έγκριση του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Α.Π.Ν. οικονομικού έτους 2023".

 1. Έγκριση της υπ'αριθμ 78/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα " Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου έτους 2023".

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 10.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.01 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή τουριστική έκθεση PHILOXENIA 2022 που θα πραγματοποιηθεί στις 18-20/11/2022 στη Θεσσαλονίκη.

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.464,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την προβολή της Σκιάθου μέσω καταχώρισης σε περιοδικό που κυκλοφορεί στα 14 αεροδρόμια της Fraport.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.860,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για τις υπηρεσίες φωτογραφικής κάλυψης στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη τουριστική έκθεση PHILOXENIA που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη 18-20/11/2022.

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.984,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35-6142 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την επιθεώρηση και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

 1. Αλλαγή του εγγυητή για την υπογραφή του συμφωνητικού παράτασης μίσθωσης με την MARITTIMO Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.
 1. 8.Επικύρωση σταδίων (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, οικονομική προσφορά) του εθνικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

 1. Απόδοση λογαριασμού του υπ’ αριθμ. Β471/2022 ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγου από τον ενταλθέν ποσό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.       308/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή