ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Fax: 2427350131

Email: .

.

.

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 27/10/2022

                 Αρ. πρωτ: 14212

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Οικονομικής Επιτροπής, στις 01 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄, η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «Messenger» (σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4954/2022 με θέμα «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α και β βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έγκριση του πρακτικού (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙI « ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ») και κατακύρωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο       «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023.

 

 1. Έγκριση της σύναψης και των όρων της προγραμματικής σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου για την υλοποίηση της δράσης «Καλλωπισμός των παρτεριών του πάρκου στο Νέο Λιμένα Σκιάθου και Υπηρεσίες Καθαριότητας και Αποκομιδής Απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής της χερσαίας ζώνης λιμένα» και ορισμός εκπροσώπων.

 

 1. Έγκριση της υπ'αριθμ 60/2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου με θέμα "Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου έτους 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου".

 

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ» ως Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με την από 05/02/2021 Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Σκιάθου, για την υλοποίηση της μελέτης.

 

 1. Eισηγητική έκθεση της Oικονομικής Yπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή