ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Fax: 2427350131

Email: .

.

.

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 21/10/2022

                 Αρ. πρωτ: 13963

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Οικονομικής Επιτροπής, στις 25 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄, η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «Messenger» (σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4954/2022 με θέμα «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α και β βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 12.179,55 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 30-7135.00 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 12.757,70 ευρώ στον Κ.Α.Ε. στον Κ.Α.Ε. 35-6692 με τίτλο «προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την προμήθεια δέντρων που είναι απαραίτητα για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης       της Σκιάθου.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για τις υπηρεσίες εγκατάστασης και αποξήλωσης Χριστουγεννιάτικου εορταστικού διάκοσμου για την πόλη της Σκιάθου.

 

 1. Αποδοχή απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη του Δήμου Σκιάθου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» ποσού 60.000,00 €.

 

 1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης ποδηλάτων και κατακύρωση της δημοπρασίας.

 

 1. Έγκριση ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 ποσού 10.500,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.63358/28.09.2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές.

 

 1. 7.Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης, της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4132/29-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΚΥ4653ΠΓ-ΦΛΙ) απόφασης του Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών ένταξης της πράξης, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 - Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΕΧΡΙΑ – Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΧΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ», προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ.

 1. 8.Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης, της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4132/29-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΚΥ4653ΠΓ-ΦΛΙ) απόφασης του Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών ένταξης της πράξης, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 - Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΕΧΡΙΑ – ΠΥΡΓΙ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ», προϋπολογισμού 499.000,00 ευρώ.

 1. 9.Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης, της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 50109/27-07-2022 (ΑΔΑ: 9Λ7Ι46ΜΤΛ6-Ξ2Ω) πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Άξονας Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις», ποσού 372.000,00 ευρώ.

 

 1. Αποδοχή απόφασης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ένταξη του Δήμου Σκιάθου στο «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0», για το έργο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» ποσού 47.206,80 €.

 

 1. Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

 

 1. Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή