ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Fax: 2427350131

Email: .

.

.

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 08/07/2022

                 Αρ. πρωτ: 9261

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Άρθρου 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ Α' 112)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του Έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ.

 1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης, της δράσης «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)», ποσού 29.760,00€ του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022, σύμφωνα με την 240.3.1/2022 (ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσούευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» προκειμένου να κατατεθεί το ανωτέρω ποσό στην Υπηρεσία Φάρων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για τη φωτοσήμανση πλωτών εξεδρών σε παραλίες της Σκιάθου (Τσουγκριάς, Αγία Ελένη, Μεγάλη Κρασά, Αμπελάκια, Τρούλος, Αγία Παρασκευή και Μεγάλη Άμμος)».
 1. 4.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσούευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για δράσεις τουριστικής προβολής στην Πολωνία με στόχο την ανάδειξη και προβολή της Σκιάθου.

 1. Γνωμοδότηση επί παράτασης ωραρίου μουσικής.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή