ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Fax: 2427350131

Email: .

.

.

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 06/05/2022

                 Αρ. πρωτ: 5648

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Σύμφωνα με την με αριθμό 643η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».

Στη προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2022 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 1. Έγκριση της υπ'αριθμ 21/2022 Απόφαση του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα: Δεύτερη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Α.Π.Ν. οικονομικού έτους 2022.
 1. Έγκριση της υπ'αριθμ 22/2022 Απόφαση του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα: Έγκριση τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου έτους 2022.
 1. Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας.
 1. Α) Ανάκληση της υπ’ αριθμ.120/19.04.2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και

Β) Λήψη εκ νέου απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για τροποποίηση της 24/2021 ΑΔΣ όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, μετά την έκδοση του Ν. 4916/22 (ΦΕΚ 65/28.03.2022 τεύχος Α’) και της ΚΥΑ 49552 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 1952/19.04.2022 τεύχος Β΄) για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.    

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο " Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για τη διοργάνωση εκδήλωσης με στόχο την προβολή της Σκιάθου στο εξωτερικό.
 1. Αποδοχή εννέα (9) τακτικών κατανομών-χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον ΟΑΕΔ, και την ΕΕΤΑΑ, κατά το μήνα Οκτώβριο έτους 2021.
 1. Αποδοχή απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη του Δήμου Σκιάθου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για το έργο «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σκιάθου» ποσού 2.738.080,00 €.
 1. Αποδοχή απόφασης της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) για την ένταξη του Δήμου Σκιάθου στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας» ποσού 49.916,20 €.
 1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (Μπούρα Σταματία)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή