ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Fax: 2427350131

Email: .

.

.

 

                     ΣΚΙΑΘΟΣ 29/04/2022

                 Αρ. πρωτ: 5283

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Σύμφωνα με την με αριθμό 643η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».

Στη προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «Messenger».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Εισήγηση για παράταση χρονικής διάρκειας σύμβασης.

 

 1. 2.Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Σκιάθου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.340,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6117 με τίτλο "Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για τις υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας του Παιδικού Σταθμού Δήμου.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την διαμόρφωση, επικαιροποίηση και διαχείριση λογαριασμών «SocialMedia» του Δήμου Σκιάθου.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την δημιουργία και εκτύπωση έντυπου οδηγού με στόχο την ανάδειξη της Σκιάθου ως γαστρονομικού προορισμού, αλλά και τον εμπλουτισμό του ψηφιακού οδηγού.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού225,68 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6495 «Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την προμήθεια αναλωσίμων και λοιπών, για τις ανάγκες του Γραφείου Προστασίας Ηλικιωμένων – Φυσικοθεραπευτηρίου – ΚΕΠ Υγείας.
 1. Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή