ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Σκιάθος, 27/12/2021

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                     Αρ. πρωτ. 18325

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                              

ΓΡ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΗΛ.: 2427 3 50137

E-mail: gr.prosopikou@n-skiathos.gr               

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Παράταση διάρκειας συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. λόγω COVID-19.

   Ο Δήμος Σκιάθου έχει προβεί με την αρ. 319/2021 ΑΟΕ στην παράταση συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 στο πλαίσιο της πρόληψης των συνεπειών από τη διάδοση του κορωνοϊού ως και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 (ΑΔ 522/41755/11-10-2021 & 564/15133/19-10-2021).

Με το άρθρο 176 του Ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251/τ.Α΄/23-12-2021) δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α' 214) με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, να τις παρατείνουν από τη λήξη τους και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία τους.     

   Βάσει των ανωτέρω ζητούμε από την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το αίτημα της τρίμηνης παράτασης σαράντα έξι (46) ενεργών συμβάσεων ΙΔΟΧ που έχουν συναφθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4764/2020 (256/τ.Α/23-12-2020) έως και τις 31 Μαρτίου 2022.

Η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων και επ’ αυτών δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των άρθρων 5 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134), καθώς και σι περιορισμοί παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6). Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των συμβάσεων, περιλαμβανομένων των παρατάσεών τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.

   Η δαπάνη μισθοδοσίας για την παράταση των τριών μηνών θα βαρύνει τους ΚΑΕ 15-6041-03 & KAE 15-6054 με τα ποσά των 171.750 ευρώ & 44.250 ευρώ αντίστοιχα. Αν για τη δαπάνη αυτή δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.                                                                              

                                         Η αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος

                                                     Διοικητικών Υπηρεσιών

                                                           Σοφία Μπαλαλά

             κ.α.α

                   Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

                 Αθηνά Παπαγεωργίου

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή