ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Fax: 2427350131

Email: .

.

.

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 10/12/2021

                 Αρ. πρωτ: 17731

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Έγκριση 3ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ» (Διακήρυξη: αριθμ. πρωτ. 12481/26-08-2021, ΑΔΑ: 6Θ8ΠΩ13-Μ7Μ, ΑΔΑΜ: 21PROC009123640 2021-08-27).

 

 1. 2.Έγκριση ή μη αύξησης του οικονομικού αντικειμένου της μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου.

 

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2022.

 

 1. Αναπροσαρμογή ή μη :

τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2022,

τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2022 και

ου ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και για τη φύλαξη-αποθήκευση των αντικειμένων αφαιρούνται από συνεργείο του Δήμου.

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2022.

 1. 6.Αναπροσαρμογή ή μη του Τέλους χρήσης ΙΝΤΕRΝΕΤ για το έτος 2022.

 

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2022.

 

 1. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και των δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2022.
 1. Έγκριση ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 ποσού 4.547,50 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.85940/22-11-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές.
 1. 10.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
 1. Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για τη διενέργεια – αξιολόγηση δημοσίων συμβάσεων.
 1. Εισήγηση για σύναψη πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενου ΙΕΚ στο γραφείο προστασίας της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σκιάθου.

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΤΣΑΣ

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή