ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Fax: 2427350102

Email: .

.

.

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 29/01/2021

                 Αρ. πρωτ: 887

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2020 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 1. Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπολόγου με τον αναπληρωτή του για το έτος 2021.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσούευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προβολή της Σκιάθου με στοχευμένες δράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο της ενίσχυση της επισκεψιμότητας προς το νησί μας.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσούευρώ  στον Κ.Α.Ε. 20-7133.01 με τίτλο «Έπιπλα Σκεύη» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια τέντας, στοριών, ζελατίνας και υλικών για την τοποθέτηση τους, για τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.
 1. Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020.
 1. Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή