ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Fax: 2427350102

Email: .

.

.

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 04/01/2021

                 Αρ. πρωτ: 19

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
  • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
  • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού επί της με αρ. πρωτ. 14336 και με ημερ. 28.12.2020 αίτησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ”, η οποία εδρεύει στο Δήμο Περιστερίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού αρ. 136, κατόχου του με Α.Φ.Μ: 800764388/Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών και που εκπροσωπείται νόμιμα απευθυνόμενη προς το Δήμο Σκιάθου, σύμφωνα με την οποία και σε συνέχεια της με αρ. 16/20.11.2020 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 με την οποία ακυρώθηκε η με αρ. 102466/09.07.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και η διοικητική πράξη που αυτή ενσωματώνει, ήτοι η με αρ. 65/2020/11.05.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, επανέρχεται επί της με αρ. Πρωτ. 4161/23.04.2020 αίτησή της, με την οποία συνυποβάλλοντας όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιολογητικά είχαν ζητήσει να τους χορηγηθεί άδεια ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρησης Λιανικού Εμπορίου - Επιχείρησης Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών” (Υπεραγορά Τροφίμων), βάσει του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α) άρθρο 10, με τμήματα: παντοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωρολαχανοπωλείου, ιχθυοπωλείου, κατεψυγμένων προϊόντων ζωϊκής και φυτικής προέλευσης, ειδών αλλαντοποιίας, τυροκομία, ετοίμων φαγητών, εμφιαλωμένων ποτών, αναψυκτικών (ΚΑΒΑ), πρατηρίου γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής, πρατηρίου άρτου, έψησης και διάθεσης κοτόπουλων, έψησης και διάθεσης προπαρασκευασμένων φαγητών (σφολιατοειδή), καφεκοπτείου άνευ φρύξεως, επί της οδού Σκιάθου - Αεροδρομίου, θέση Σαϊτά στη Σκιάθο, σε ακίνητο που ανήκει στην ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία “ΤΕΝ BRINKE HELLAS ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με το δ.τ “TEN BRINKE HELLAS AE” και βρίσκεται στη θέση Σαϊτα Σκιάθου, ζητώντας όπως της χορηγηθεί η αιτηθείσα κατά τα ώς άνω άδεια ίδρυσης του προαναφερθέντος καταστήματος βάσει του άρθρου 10 του Ν. 3377/2005, επικαλούμενη ότι το αίτημά της έχει επείγοντα χαρακτήρα λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι όσο ταχύτερα εκκινήσει η λειτουργία του καταστήματός της, τόσο ταχύτερα θα αρχίσει και η επιβολή όλων των εκ της λειτουργίας αυτού εξαρτωμένων δημοτικών τελών και φόρων του Δήμου μας."  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή