ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Fax: 2427350131

Email: .

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 29/07/2019

                 Αρ. πρωτ: 7211

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3), Πασχάλη Απόστολο, 4) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. 1.Λήψη απόφασης για υποβολή ή μη προσφυγών ενώπιον του αρμοδίου Τακτικού Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά των αρ. 116-131/1-7-2019 αποφάσεων Λιμενάρχη Σκιάθου επιβολής προστίμων λόγω μη έγκυρης πρόσληψης ναυαγοσωστών.
 1. 2.Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη δικογράφου αναλυτικής έκθεσης απόψεων, ενώπιον της Επιτροπής του άρθρ. 152 ν. 3463/2006, προς απόκρουση αιτήσεως θεραπείας υπ’ αριθ. πρωτ. 13/30-05-2019 του Γεωργίου Αντωνίτσα κατά της υπ’ αριθ. 39/2017 αποφάσεως της Ειδικής Επιτροπής του άρθρ. 152 Ν. 3463/2006, για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 1671/105627 & 1706/108835/08-08-2017 αποφάσεως του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θ.Σ.Ε. και της υπ’ αριθ. 89/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου

 1. 3.Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικών συμβουλών, σύνταξη σχεδίου εγγράφου προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, περί αποφάσεως για την συνδρομή λόγων εξαίρεσης υπαλλήλου από την άσκηση αρμοδιότητας και την διοικητική υποστήριξη του Δήμου Σκιάθου

 

 1. 4.Απόδοση λογαριασμού του υπ' αριθμ. Α/38/2019 ΧΕΠ Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 99/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

 

 1. 5.Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

 

 1. 6.Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των θεμάτων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή