ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Mελαχροινάκης Ανάργυρος

Τηλ: 24273 50124

Fax: 2427350131

Email:.

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 6 /02/2019

                 Αρ. πρωτ.: 943

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7   Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ. στο δημοτικό κατάστημα για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή για την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  2. 2.Λήψη απόφασης για την έκδοση Xρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης μετατόπισης στύλων στην περιοχή Φτελιά του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με την μελέτη της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΔΔΗΕ.
  3. 3.Λήψη απόφασης για τροποποίηση άπαξ το οικονομικό αντικείμενο της αριθμ. 1056/09-02-2018 ( ΑΔΑ : Ω3ΝΘΩ13-7ΓΧ και ΑΔΑΜ : 18SYMV002658934 ) σύμβασης καυσίμων έτους 2018 αξίας 111.425,16 ευρώ που υπογράφθηκε με τον ανάδοχο : Ράπτη Β. Γεώργιο, αυξάνοντας το ποσό κατά πέντε τις εκατό (5%) και σύμφωνα με τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ οικονομικού έτους 2019.
  4. 4.Λήψη απόφασης για συμμόρφωση του Δήμου Σκιάθου με τη διάταξη προσωρινής εκτελεστότητας της υπ’ αριθ. 263/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, για την άμεση υποχρεωτική πληρωμή στην εταιρεία «Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.» του ποσού των 50.000,00 ευρώ, αλλιώς απειλείται με διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του.

 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα

οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των

θεμάτων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή