ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Mελαχροινάκης Ανάργυρος

Τηλ: 24273 50124

Fax: 2427350131

Email:.

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 28/12/2018

                 Αρ. πρωτ.: 11443

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή 13.30 και ώρα μμ. στο δημοτικό κατάστημα για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση δαπανών που εντάσσονται στην πάγια προκαταβολή (4ος κύκλος έτους 2018).
 2. Επιστροφή παγίας προκαταβολής έτους 2018 και απαλλαγή του υπόλογου διαχειριστή της.
 3. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την υποχρέωση του Δήμου Σκιάθου να διαβιβάσει στον Εισαγγελέα φύλλο μεταβολών του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 4. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη δικογράφου αναλυτικής εκθέσεως απόψεων, στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, επί της από 05-09-2014 προσφυγής του Αγγελή Κατσούρα, κατά της με αριθ. 636/2014 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου, με ημερομηνία δικασίμου στις 21-11-2019
 5. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη Σύνταξη δικογράφου αναλυτικής εκθέσεως απόψεων, στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, επί της από 25-02-2015 προσφυγής της εδρεύουσας στη Σκιάθο Ομόρρυθμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Παρ. Ζυγούρα – Αικ. Χατζή Ο.Ε.», κατά των με αριθ. 1157/2014 με αριθ. πρωτ. 12855/29-12-2014 και 19/2015 με αριθ. πρωτ. 215/14-01-2015 αποφάσεων του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου, με ημερομηνία δικασίμου στις 21-11-2019.
 6. Ορισμός Δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση δικογράφου,ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, περί δηλώσεως παραιτήσεως από το δικόγραφο και το δικαίωμα της ασκηθείσας προσφυγής από 20-01-2012(αριθμ. Καταθ. 5/20-01-2012) του Δήμου Σκιάθου κατά της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 3597/21-12-2011 απόφασης της προϊσταμένης της κτηματικής υπηρεσίας Ν. Μαγνησίας, περί βεβαίωσης του ανταλλάγματος για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας στον Δήμο Σκιάθου, για τα έτη 1999-2008 ,λόγω αποπληρωμής του οφειλόμενου ποσού.
 7. Κατακύρωση πρακτικού (ΙΙ) οικονομικής προσφοράς και Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο : « Προμήθεια γερανού για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων »
 8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ »
 9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16μ3 ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
 10. Κατάρτιση σχεδίου ΟΠΔ Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2019.

  

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα

οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των

θεμάτων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή