ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 27 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

92η/27.12.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη - διατύπωση των απόψεων του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, αναφορικά με την εκδίκαση της Προδικαστικής προσφυγής με αριθμό ΓΑΚ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2055/19.12.2023 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Δ. Δημητρακόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού», ενώπιον της Α.Ε.Π.Π, που στρέφεται κατά του Δήμου Σκιάθου, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 212260 και με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023, Τμήμα Β : Λιπαντικά Δήμου.

Α.Ο.Ε. 294/ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40 ευρώ

2 Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη - διατύπωση των απόψεων του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, αναφορικά με την εκδίκαση της Προδικαστικής προσφυγής με αριθμό ΓΑΚ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2043/19.12.2023 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ενώπιον της Α.Ε.Π.Π που στρέφεται κατά του ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 212260 και με αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023, Τμήμα Β : Λιπαντικά Δήμου

Α.Ο.Ε. 295/ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40 ευρώ

3

Έγκριση δικαιολογητικών 2 ου κύκλου Πάγιας Προκαταβολής

Α.Ο.Ε. 296/ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα δικαιολογητικά 2ου κύκλου Πάγιας Προκαταβολής

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή