ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 11 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

88η/11.12.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη γνωμοδοτικού με θέμα την Α) παραίτηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, και που εκπροσωπείται νόμιμα, από τις ασκηθείσες δικαστικές προσφυγές ΠΡ 19/04.02.2022 (Αρ. Κλήσης: ΚΛ 373/2023)   και ΠΡ 20/04.02.2022 (Αρ. Κλήσης: 385/2023), ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, όπου πρόκειται να συζητηθούν στις 11.01.2024 και 14.12.2023 αντίστοιχα. Ειδικότερα της από ΠΡ 19/04.02.2022 (Αρ. Κλήσης: ΚΛ 373/2023) ασκηθείσας δικαστικής προσφυγής, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου κατά των 1. Του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα. Και. 2. Των με 156/2021, 157/2021, 158/2021, 159/2021, 160/2021, 161/2021, 162/2021, 163/2021, 164/2021, 165/2021, 167/2021, 168/2021, 169/2021, 170/2021, 171/2021, 172/2021, 173/2021, 174/2021, 175/2021, 176/2021, 178/2021, 179/2021, 180/2021, 181/2021, 182/2021, 183/2021, 184/2021, 185/2021, 186/2021, 187/2021, 189/2021, 190/2021, 191/2021, 192/2021, 193/2021, 194/2021, 195/2021, 196/2021, 197/2021, και 198/2021 πράξεων επιβολής προστίμου του κ. Λιμενάρχη Σκιάθου και των συναφών με αρ. 1549/04.07.2021, 1550/04.07.2021, 1551/04.07.2021, 1552/04.07.2021, 1553/04.07.2021, 1554/04.07.2021, 1555/04.07.2021, 1556/04.07.2021, 1557/04.07.2021, 1558/04.07.2021,1566/10.07.2021, 1567/10.07.2021, 1568/10.07.2021, 1569/10.07.2021, 1570/10.07.2021, 1571/10.07.2021, 1572/10.07.2021, 1573/10.07.2021, 1574/10.07.2021, 1575/10.07.2021, 1603/18.07.2021, 1604/18.07.2021, 1605/18.07.2021, 1606/18.07.2021, 1607/18.07.2021, 1608/18.07.2021, 1609/18.07.2021, 1610/18.07.2021, 1611/18.07.2021, 1612/18.07.2021, 1626/25.07.2021, 1627/25.07.2021, 1628/25.07.2021, 1629/25.07.2021, 1630/25.07.2021, 1631/25.07.2021, 1632/25.07.2021, 1633/25.07.2021, 1634/25.07.2021 και 1635/25.07.2021 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης του Λιμεναρχείου Σκιάθου, ποσού € 96.000,00 και της από ΠΡ 20/04.02.2022 (Αρ. Κλήσης: 385/2023) ασκηθείσας δικαστικής προσφυγής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου κατά 1. Του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα. Και. 2. Των με 166/2021, 177/2021, 188/2021 και 199/2021 πράξεων επιβολής προστίμου του κ. Λιμενάρχη Σκιάθου και των συναφών με αρ. 1559/04.07.2021, 1576/10.07.2021, 1613/18.07.2021 και 1636/25.07.2021 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης του Λιμεναρχείου Σκιάθου ποσού € 8.000,00, δοθέντος ότι με την υπ’ αρ. πρωτ. 63979/07.04.2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Αναρτητέα Α.ΔΑ: 6ΠΣΝΟΡ10-Ρ3Η) έγινε δεκτή η από 10.02.2022 ενδικοφανής προσφυγή του Δήμου Σκιάθου και διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248Α΄) για τη διαγραφή των ανωτέρω προστίμων και εν συνεχεία ακολούθησε η υπ’ αρ. πρωτ. 2132.1-2/2846/2022/12.12.2022 απόφαση του Λ/Χ Σκιάθου σύμφωνα με την οποία ανακλήθηκαν - ακυρώθηκαν τα ανωτέρω πρόστιμα που επιβλήθηκαν στο Δήμο Σκιάθου, Β) την μερική παραίτηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, και που εκπροσωπείται νόμιμα, από την ασκηθείσα δικαστική προσφυγή ΠΡ 24/16.02.2022 (Αρ. Κλήσης: ΚΛ 387) ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, όπου πρόκειται να συζητηθεί στις 14.12.2023 κατά 1. Του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα. Και. 2. Των με αρ. 228/2021, 229/2021, 230/2021, 231/2021, 232/2021, 233/2021, 234/2021, 236/2021, 237/2021, 238/2021, 239/2021, 240/2021, 241/2021, 242/2021, 243/2021, 244/2021, 245/2021, 246/2021, 247/2021, 248/2021, 249/2021, 250/2021, 251/2021, 252/2021, 253/2021 και των συναφών με αρ. 1527/30.06.2021, 1528/30.06.2021, 1528/30.06.2021, 1530/30.06.2021, 1531/30.06.2021, 1532/30.06.2021, 1532/30.06.2021, 1578/10.07.2021, 1579/10.07.2021, 1580/10.07.2021, 1581/10.07.2021, 1582/10.07.2021, 1614/18.07.2021, 1615/18.07.2021, 1616/18.07.2021, 1617/18.07.2021, 1618/18.07.2021, 1619/18.07.2021, 1637/25.07.2021, 1638/25.07.2021, 1639/25.07.2021, 1640/25.07.2021, 1641/25.07.2021, 1642/25.07.2021, 1643/25.07.2021, εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης του Λιμεναρχείου Σκιάθου ποσού € 15.500,00.

           Α.Ο.Ε. 276/ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 99,20 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή