ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 12/12/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

87η/12.12.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση για μετακίνηση των οχημάτων ΚΗΗ 6087, ΚΗΥ 9295, ΚΗΗ 6087, ΚΗΙ 4643 και ΚΗΗ 3043 εκτός ορίων Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 277/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την   μετακίνηση των οχημάτων ΚΗΗ 6087, ΚΗΥ 9295, ΚΗΗ 6087, ΚΗΙ 4643 και ΚΗΗ 3043 εκτός ορίων Δήμου Σκιάθου.

2

Αποδοχή μίας (1) χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, που αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού διαπιστωτικού χαρακτήρα, κατά το μήνα Δεκέμβριο έτους 2023

Α.Ο.Ε 278/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, την παραπάνω χρηματοδότηση-επιδότηση, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

3

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη, κατάθεση υπομνήματος παράστασης και μερικής παραίτησης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου στις 14.12.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 16.02.2023 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου προσφυγή ΠΡ 24/16.02.2022.

Α.Ο.Ε 279/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Δικηγόρος ορίζεται ο Αλέξανδρος Τζούμα και η αμοιβή του καθορίζεται στο ποσό των 620,00

4

Ορισμός δικηγόρου για να προβεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου και να καταθέσει για λογαριασμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, και που εκπροσωπείται νόμιμα, δήλωση παραίτησης από τις ασκηθείσες δικαστικές προσφυγές ΠΡ 19/04.02.2022 (Αρ. Κλήσης: ΚΛ 373/2023) και ΠΡ 20/04.02.2022 (Αρ. Κλήσης: 385/2023).

Α.Ο.Ε 280/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Δικηγόρος ορίζεται ο Αλέξανδρος Τζούμας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών», στον Άξονα Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (II)» (Κωδ. Προσκλ. Π86_22ΦΚ_2, ΑΔΑ: Ρ1ΟΚ46ΜΤΛ6-ΞΛΖ).

Α.Ο.Ε 281/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023) ΣΤΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», με ποσό χρηματοδότησης 150.000,00€ και αντικείμενο «Καθαρισμοί και πρώτες αποκαταστάσεις ζημιών από την πλημμύρα», στο πλαίσιο της Π86_22ΦΚ_2, (ΑΔΑ: Ρ1ΟΚ46ΜΤΛ6-ΞΛΖ) πρόσκλησης,
  2. Την αποδοχή των όρων της εν λόγω πρόσκλησης με ποσό χρηματοδότησης 150.000,00€ και αντικείμενο «Καθαρισμοί και πρώτες αποκαταστάσεις ζημιών από την πλημμύρα»,
  3. Την εξουσιοδότηση του δημάρχου Σκιάθου, Θεόδωρο Π. Τζούμα, για την υλοποίηση κάθε απαιτούμενης υπογραφής και ενέργειας που απαιτείται για την υποβολή της αίτησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή