ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 05/12/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

85η/05.12.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου για τη παράσταση για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ – Ο.Τ.Α με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δήμαρχο Σκιάθου, στην από 27.03.2023 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 84/23 αγωγή ενώπιον του   Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία - Ν.Πολ.Δ - Άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 του Ιωάννη Κανταράκια του Αναστασίου και της Σταυρούλας, κατοίκου Σκιάθου Μαγνησίας, με Α.Φ.Μ: 024704901/Δ.Ο.Υ Βόλου κατά του 1. Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου και κατά των 2. Κυρατσούλας Πασχάλη του Νικολάου και της Μαρίας, 3. Κωνσταντίνου Πασχάλη του Νικολάου, 4. Ευαγγελίας Πατσονικολή του Ιωάννη και της Ματούλας και 5. Ευαγγελίας Φερετζέλη του Γιαλή και της Κυρατσούλας, απάντων κατοίκων Σκιάθου, στρεφόμενη κατά του Δήμου Σκιάθου, στα πλαίσια του άρθρου 214 Α Κ.Πολ.Δ, ήτοι στα πλαίσια της εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης. Αναλυτικότερα, δίνεται η εντολή στον ανωτέρω πληρεξούσιο δικηγόρο, ως αντιπρόσωπο και για λογαριασμό και κατ’ εντολή του εναγομένου Δήμου Σκιάθου, στα πλαίσια του άρθρου 214 Α Κ.Πολ.Δ, ήτοι με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της ανωτέρω διαφοράς του ενάγοντα κατά του Δήμου Σκιάθου και εφοδιασμένος με ειδικό πληρεξούσιο κατ’ άρθρο 98 β’ Κ.Πολ.Δ να παραστεί και να προβεί στην υπογραφή του κάτωθι πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς με την πληρεξούσια δικηγόρο του Πρωτοδικείου Βόλου, κ. Ουρανία Αργυρίου του Σωτηρίου , με (Α.Μ. ΔΣΒ 542) κάτοικο Βόλου, οδός Γεωργίου Καρτάλη με αρ. 76, που θα ενεργήσει κατά την υπογραφή του κατωτέρω πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ως πληρεξούσια δικηγόρος, αντιπρόσωπος, για λογαριασμό και κατ’ εντολή του ενάγοντα, εφοδιασμένοι με τα αντίστοιχα ειδικά πληρεξούσια κατ’ άρθρο 98 β’ Κ.Πολ.Δ.

Α.Ο.Ε 269/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται δικηγόρος ο Αλέξανδρος Τζούμας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Eισηγητική έκθεση της Oικονομικής Yπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023

Α.Ο.Ε 270/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

2

Έγκριση της 4ης   κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 ποσού 32.820,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.101243/24.11.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές.

Α.Ο.Ε 271/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 ποσού 32.820,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.101243/24.11.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές

3

Έγκριση καταβολής οφειλής ποσού 107.610,00 € υπέρ της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε) έτους 2023

Α.Ο.Ε 272/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την καταβολή οφειλής ποσού 107.610,00 €, και ειδικότερα στον κωδικό εξόδων 00-8243 ΄΄Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων (ΕΤΑΔ 20% - ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ)΄΄, του προϋπολογισμού έτους 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή