ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 04 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

84η/04.12.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη γνωμοδοτικού με θέμα αν ο “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, δύναται ή όχι να παραστεί στην από 27.03.2023 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 84/23 ασκηθείσα αγωγή, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία - Ν.Πολ.Δ - Αγωγή Άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998), του Ιωάννη Κανταράκια του Αναστασίου και της Σταυρούλας, κατοίκου Σκιάθου Μαγνησίας, με Α.Φ.Μ: 024704901/Δ.Ο.Υ Βόλου κατά του 1. Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου και κατά των 2. Κυρατσούλας Πασχάλη του Νικολάου και της Μαρίας, 3. Κωνσταντίνου Πασχάλη του Νικολάου, 4. Ευαγγελίας Πατσονικολή του Ιωάννη και της Ματούλας και 5. Ευαγγελίας Φερετζέλη του Γιαλή και της Κυρατσούλας, απάντων κατοίκων Σκιάθου, στα πλαίσια της διαμεσολάβησης του Ν 4640/2019 η του άρθρου 214 Α του Κ.Πολ.Δ, ήτοι της εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί από το Δήμο Σκιάθου στα πλαίσια αυτά της εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης με τους αντιδίκους, δοθέντος του ότι ο Δήμος Σκιάθου κατέθεσε ήδη τις από 19.10.2023 προτάσεις του κατά του ενάγοντα Ιωάννη Κανταράκια του Αναστασίου και έλαβε υπόψιν του τα νεότερα στοιχεία της υπόθεσης μετά και από την με ημερ. 01.11.2023 προσκομισθείσα προσθήκη - αντίκρουση του ενάγοντα Ιωάννη Κανταράκια του Αναστασίου και των συνημμένων με αυτή σχετικών της.

           Α.Ο.Ε. 268/ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 99,20 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή