ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 28/11/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

82η/28.11.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Αποδοχή και έγκριση της υπ΄ αριθμ. 04/2023 μελέτης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΕΧΡΙΑ-ΠΥΡΓΙ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» στα πλαίσια της πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036131273 και συνολικού προϋπολογισμού 499.000,00€ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Α.Ο.Ε 262/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Tην αποδοχή και έγκριση της υπ’ αριθμ 04/2023 μελέτης, του τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου, στα πλαίσια της πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036131273 και συνολικού προϋπολογισμού 499.000,00€ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» Περιφέρειας Θεσσαλίας.

2

Αποδοχή και έγκριση της υπ΄ αριθμ. 05/2023 μελέτης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΕΧΡΙΑ-Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΧΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» στα πλαίσια της πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036131273 και συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00€ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Α.Ο.Ε 263/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Tην αποδοχή και έγκριση της υπ’ αριθμ 05/2023 μελέτης, του τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου, στα πλαίσια της πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036131273 και συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00€ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 426,50 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 30-6117 κωδικό αριθμό με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την διεκπεραίωση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων ενός μεταχειρισμένου φορτηγού οχήματος, εργοστασίου κατασκευής: PIAGGIO, τύπου S90 PORTER, αριθμό πλαισίου ZAPS90THW00001842.

Α.Ο.Ε 264/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 426,50 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 30-6117 κωδικό αριθμό με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία»

2

Λήψη απόφασης για τη μη ένταξη του Δήμου Σκιάθου στο «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0», για το έργο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ», λόγω αντικειμενικής αδυναμία υλοποίησης της πράξης.

Α.Ο.Ε 265/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη ένταξη του Δήμου Σκιάθου στο «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0», για το έργο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ», λόγω αντικειμενικής αδυναμία υλοποίησης της πράξης

3

Λήψη απόφασης επί του εκτελεστού απογράφου-κατασχετηρίου κατά του Δήμου Σκιάθου με αριθμ.3161/30.03.2023 της εταιρείας ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε εις χείρας της τράπεζας ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ποσού 308.848,18 ευρώ, που απορρέει από την υπ’ αριθμ.54/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου και την υπ’ αριθμ.103/2022 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, και διάθεση πίστωσης ποσών 252.960,00 € (κεφάλαιο) και 15.268,86 € (δικαστικά έξοδα) στον ΚΑ Εξόδων 00-6492 με τίτλο ΄΄Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων΄΄, και ποσού 40.619,32 € στον ΚΑ Εξόδων 00-6823 με τίτλο ΄΄Τόκοι υπερημερίας χρήσης΄΄, του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2023.

Α.Ο.Ε 266/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) τη συμμόρφωση του Δήμου Σκιάθου με το εκτελεστό απόγραφο-κατασχετήριο υπ’ αριθμ.3161/30.03.2023 της εταιρείας ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε εις χείρας της τράπεζας ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ποσού 308.848,18 €, που απορρέει από την υπ’ αριθμ.54/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου και της υπ’ αριθμ.103/2022 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας και

Β) την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 252.960,00 € (κεφάλαιο) και 15.268,86 € (δικαστικά έξοδα) στον ΚΑ Εξόδων 00-6492 με τίτλο ΄΄Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων΄΄, και ποσού 40.619,32 € στον ΚΑ Εξόδων 00-6823 με τίτλο ΄΄Τόκοι υπερημερίας χρήσης΄΄, του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή