ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 22/11/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

81η/22.11.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Απόδοση λογαριασμού του υπ’ αριθμ. Β518/2023 ΧΕΠ ΠΡ. και απαλλαγή υπολόγου από τον ενταλθέν ποσό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 254/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Α.Ο.Ε 255/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου Παναγιώτη Τούρλα.

Απαλλάσσει τον Παναγιώτη Τούρλα από υπόλογο του ποσού των 1.979,52 ευρώ, στο όνομα της οποίας εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

2

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 1.100,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από τη Σκιάθο στη Θεσσαλονίκη στις 24/11/2023 και εν συνεχεία στις 26/11/2023 θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Αθήνα. Στις 28/11/2023 θα επιστρέψει στη Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 256/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση   της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 1.100,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από τη Σκιάθο στη Θεσσαλονίκη στις 24/11/2023, προκειμένου να παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του νέου μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου. Στη συνεχεία στις 26/11/2023 θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Αθήνα, για να πραγματοποιήσει συναντήσεις στις 27/11 με την ΕΤΑΔ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στις 28/11/2023 θα επιστρέψει στη αεροπορικώς στη Σκιάθο.

3 Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της Δημοτικής Συμβούλου και Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκιάθου Χονδρονικολή Σταματίνας του Λάμπρου, πίστωσης   ποσού 340,00€ στον KA. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς, από την Σκιάθο μέσω Βόλου στην Αθήνα στις 23/11/2023 ύστερα από πρόσκληση του STRONG ΜΕ, το οποίο διοργανώνεται στις 24 Νοεμβρίου 2023 στο Ωδείο Αθηνών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας  που θα πραγματοποιηθεί 24/11/2023 και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 25/11/2023.

Α.Ο.Ε 257/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της Δημοτικής Συμβούλου και Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκιάθου Χονδρονικολή Σταματίνας του Λάμπρου, πίστωσης ποσού 340,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, ταξιδεύοντας με το πλοίο από τη Σκιάθο μέσω Βόλου στην Αθήνα στις 23/11/2023, ύστερα από πρόσκληση του STRONG ΜΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας,που θα πραγματοποιηθεί 24/11/2023 και θα επιστρέψει στην Σκιάθο αεροπορικώς στις 25/11/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 10.713,60 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6261.01 με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2023» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τις εργασίες επισκευής δώματος στο κτίριο του 1ου νηπιαγωγείου δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 258/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό10.713,60 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6261.01 με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2023»

2

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση και κατάθεση προτάσεων καθώς και προσθήκη - αντίκρουση καθώς και να εξετάσει μάρτυρες, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Τακτική Διαδικασία - ΟΚΧΕ - Άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998), του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου στην από 31.07.2023 και με αρ. Κατάθεσης ΤΜ 205/2023 δικογράφου αγωγή του Ιορδάνη Παπαντωνίου του Θωμά και της Ζωής κατά 1) του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ” και κατά της Συραϊνώς Αϊβαλιώτου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Σκιάθου. Ο Δήμος Σκιάθου οφείλει μέχρι και την 15η.01.2024 να καταθέσει τις προτάσεις του και όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται καθώς και μέχρι την 30η.01.2024 να καταθέσει την προσθήκη - αντίκρουσή του με σκοπό την απόρριψη της ασκηθείσας αγωγής και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου).

Α.Ο.Ε 259/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 868,00 ευρώ

3

Απόδοση λογαριασμού του υπ΄αριθμ. Β/324/12-07-2023 ΧΕΠ Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 150/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Α.Ο.Ε 260/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου Βασίλειο Ταμπάκη

Απαλλάσσει τον Βασίλειο Ταμπάκη από υπόλογο του ποσού των 1.942,30,00 ευρώ, στο όνομα του οποίου εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

4

Απόδοση λογαριασμού του υπ΄αριθμ. Β/282/16-06-2023 ΧΕΠ Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 138/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Α.Ο.Ε 261/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από την υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου Σταυρούλα Ματούλα Γαρυφάλλου.

Απαλλάσσει την Σταυρούλα Ματούλα Γαρυφάλλου από υπόλογο του ποσού των 2.176,20 ευρώ, στο όνομα της οποίας εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ22

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή