ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 14/11/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

80η/14.10.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση για λογαριασμό του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου, στις 04.12.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, ενώπιον του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου], όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 28.07.2023 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου 20/29.08.2023 αγωγή (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών), με αρ. Πινακίου 4, του Αριστοτέλη Φόρτσα του Αθανασίου, κατοίκου Σκιάθου (επί της Περιφερειακής οδού Σκιάθου) με Α.Φ.Μ: 02949984 Δ.Ο.Υ Βόλου, κατά του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122675 /Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου. Να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη - αντίκρουση, όλα τα σχετικά έγγραφα, καθώς και να εξετάσει μάρτυρες, με σκοπό την απόρριψη της ανωτέρω αγωγής και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε 248/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 372,00 ευρώ

2

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση για λογαριασμό του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου, στις 04.12.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, ενώπιον του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου], όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 02.07.2023 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου 19/29.08.2023 αγωγή (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών), με αρ. Πινακίου 3, της Σοφίας Φόρτσα του Αριστοτέλη, κατοίκου Σκιάθου (επί της Περιφερειακής οδού Σκιάθου) με Α.Φ.Μ: 107859295/Δ.Ο.Υ Βόλου, κατά του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122675 /Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου. Να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη - αντίκρουση, όλα τα σχετικά έγγραφα, καθώς και να εξετάσει μάρτυρες, με σκοπό την απόρριψη της ανωτέρω αγωγής και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 249/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 372,00 ευρώ

3 Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος αναφορικά με σκοπιμότητα παράστασης ή μη του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ:090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δημάρχο Σκιάθου επί της με αρ. Κλήσης ΚΛ 1072/2022 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΑΓ ΠΡ 216/11.10.2021 προσφυγής - αγωγής της Ζωής, συζ. Παναγιώτη Σιδηρόπουλου, κατοίκου Βόλου, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (2° Τμήματος), όπου πρόκειται να συζητηθεί μετά από ματαιώση λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων στις 14.12.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ, κατά του 1) ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου και κατά της Περιφέρειας Θεσσαλίας, νομίμως εκπροσωπουμένης από τον περιφερειάρχη

Α.Ο.Ε 250/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40 ευρώ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Επικύρωση σταδίων (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, οικονομική προσφορά) του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023» τμήματος Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Α.Ο.Ε 251/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

2

Αποδοχή δωρεάς γλυπτικής σύνθεσης σε μάρμαρο, αξίας €25.000,00.

Α.Ο.Ε 252/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δωρεάς του Κοινωφελούς   Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης για να περιέλθει η γλυπτική σύνθεση στο Δήμο Σκιάθου και να τοποθετηθεί στον κυκλικό κόμβο στη θέση «Ακρόπολη».

3

Α) Έγκριση της προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία, λόγω του κατεπείγοντος, της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων για τις χωματουργικές Εργασίες αποκατάστασης οδών & κοινόχρηστων χώρων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 5 & 6 Σεπτεμβρίου 2023, προϋπολογισμού 300.297,00€.

Β) Έγκριση της αριθμ πρωτ 14564/09-11-2023 Τεχνικής Έκθεσης όπως αυτή συντάχθηκε από τη Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου.

Γ) Ορισμός οικονομικών φορέων προς τους οποίους θα απευθύνεται η πρόσκληση, το χρονικό διάστημα για την υποβολή των προσφορών και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Δ)   Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης.

Α.Ο.Ε 253/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία, λόγω του κατεπείγοντος, της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων για τις χωματουργικές Εργασίες αποκατάστασης οδών & κοινόχρηστων χώρων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 5 & 6 Σεπτεμβρίου 2023, προϋπολογισμού 300.297,00

Β)Εγκρίνει την υπ΄αριθμ πρωτ 14564/09-11-2023 Τεχνική Έκθεση όπως αυτή συντάχθηκε από τη Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου.

Γ) Ορίζει τους οικονομικούς φορείς προς τους οποίους θα απευθύνεται η πρόσκληση, το χρονικό διάστημα για την υποβολή των προσφορών και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση όπως παρακάτω:

  • ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΚΕ
  • ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
  • ΚΟΨΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  • ΦΟΥΡΚΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
  • ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
  • ΣΑΝΙΔΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
  • ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΠΕ
  • GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Ορίζει χρονικό διάστημα για την υποβολή των προσφορών τις δέκα πέντε (15) μέρες και συγκεκριμένα έως και τις 29 Νοεμβρίου 2023. Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την 14564/09-11-2023 Τεχνική Έκθεση.

Δ) Συγκροτεί τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης όπως παρακάτω:

Τακτικά Μέλη:

ΤΑΜΠΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΑΛΑ

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΠΑΒΑΓΓΕΛΗ

Αναπληρωματικά μέλη:

ΤΟΥΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΥΡΟΥ

4

Α) Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.979,52 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7325.17 για την επαύξηση ισχύος από 55KVA σε 85KVA της παροχής με αριθμό 40145869-01 στη Σκιάθο (ΧΑΔΑ Σκιάθου).

Β) Λήψη απόφασης για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την επαύξηση ισχύος από 55KVA σε 85KVA της παροχής με αριθμό 40145869-01 στη Σκιάθο (ΧΑΔΑ Σκιάθου), και διάθεση πίστωσης ποσού 1.979,52 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7325.17 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Α.Ο.Ε 254/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Εξειδικεύει πίστωση για την επαύξηση ισχύος από 55kva σε 85kva της παροχής με αριθμό 40145869-01 στη Σκιάθο (ΧΑΔΑ Σκιάθου) και κατανέμει την εξειδικευμένη πίστωση ποσού 1.979,52 € στον Κ.Α.Ε. 20-7325.17» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

β) Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την επαύξηση ισχύος από 55kva σε 85kva της παροχής με αριθμό 40145869-01 στη Σκιάθο (ΧΑΔΑ Σκιάθου), με ΑΑΥ 659/14506/07-11-2023 ποσού 1.979,52 ευρώ και ΚΑΕ 20-7325.17

γ) Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου τον Παναγιώτη Τούρλα, στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, προκειμένου να καταβληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, το ποσό των 1.979,52 ευρώ.

δ) Ορίζεται ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού (η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται στην απόφαση για την έκδοση του εντάλματος προπληρωμής, και δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου και πρέπει να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το ΧΕΠ) η 30/11/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή