ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 31/10/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

76η/31.10.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη και κατάθεση των απόψεων του Δήμου Σκιάθου επί της με αρ. Κλήσης ΚΛ 1327/2022 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ 221/15.10.2021 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΕ ΕΛΙΒΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” και με το διακριτικό τίτλο “ELIVI HOTELS AE”, που εδρεύει στο Δήμο Εορδαίας, Δημοτική Ενότητα Πτολεμαΐδας και ηλεκτρονική διεύθυνση .">info@elivihotels.com, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Γεώργιο Ναθαναηλίδη του Ηλία, κάτοικο Πτολεμαΐδας, οδός Μεσουπόλεως αρ. 46 με Α.Φ.Μ: 138100100 Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας και ηλεκτρονική διεύθυνση .">geonat@tenacon.gr, όπου πρόκειται να συζητηθεί στις 02.11.2023, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (1ου Τμήματος) κατά του 1) ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου, και κατά 2) της με αρ. 1081/30.08.2021 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης με επιβολή Προστίμου που εξέδωσε ο Δημοτικό Αστυνομικός του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας και πάσης άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης.

Α.Ο.Ε 226/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 248,00 ευρώ

2 Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη και κατάθεση των απόψεων του Δήμου Σκιάθου επί της με αρ. Κλήσης ΚΛ 1325/2022 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ 220/15.10.2021 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ ΑΕ ΕΛΙΒΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” και με το διακριτικό τίτλο “ELIVI HOTELS AE”, που εδρεύει στο Δήμο Εορδαίας, Δημοτική Ενότητα Πτολεμαΐδας και ηλεκτρονική διεύθυνση .">info@elivihotels.com, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Γεώργιο Ναθαναηλίδη του Ηλία, κάτοικο Πτολεμαΐδας, οδός Μεσουπόλεως αρ. 46 με Α.Φ.Μ: 138100100 Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας και ηλεκτρονική διεύθυνση .">geonat@tenacon.gr, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (1ου Τμήματος) όπου πρόκειται να συζητηθεί στις 02.11.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, κατά του 1) ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου, και κατά 2) της με αρ. 1080/19.08.2021 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης με επιβολή Προστίμου που εξέδωσε ο Δημοτικό Αστυνομικός του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας και πάσης άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης

Α.Ο.Ε 227/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 248,00 ευρώ

3 Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση για λογαριασμό του ΝΠΔΔ με την επωνυμία με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου και τη κατάθεση υπομνήματος, στη με αρ. Κλήσης ΚΛ 1327/2022 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ 221/15.10.2021 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ ΑΕ ΕΛΙΒΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” και με το διακριτικό τίτλο “ELIVI HOTELS AE”, που εδρεύει στο Δήμο Εορδαίας, Δημοτική Ενότητα Πτολεμαΐδας και ηλεκτρονική διεύθυνση .">info@elivihotels.com, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Γεώργιο Ναθαναηλίδη του Ηλία, κάτοικο Πτολεμαΐδας, οδός Μεσουπόλεως αρ. 46 με Α.Φ.Μ: 138100100 Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας και ηλεκτρονική διεύθυνση .">geonat@tenacon.gr, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (1ου Τμήματος) στις 02.11.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, κατά του 1) ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου, και κατά 2) της με αρ. 1081/30.08.2021 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης με επιβολή Προστίμου που εξέδωσε ο Δημοτικό Αστυνομικός του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας και πάσης άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης.

Α.Ο.Ε 228/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 744,00 ευρώ

4

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση για λογαριασμό του ΝΠΔΔ με την επωνυμία με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου και τη κατάθεση υπομνήματος, στη με αρ. Κλήσης ΚΛ 1325/2022 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ 220/15.10.2021 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ ΑΕ ΕΛΙΒΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” και με το διακριτικό τίτλο “ELIVI HOTELS AE”, που εδρεύει στο Δήμο Εορδαίας, Δημοτική Ενότητα Πτολεμαΐδας και ηλεκτρονική διεύθυνση .">info@elivihotels.com, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Γεώργιο Ναθαναηλίδη του Ηλία, κάτοικο Πτολεμαΐδας, οδός Μεσουπόλεως αρ. 46 με Α.Φ.Μ: 138100100 Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας και ηλεκτρονική διεύθυνση .">geonat@tenacon.gr, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (1ου Τμήματος) στις 02.11.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, κατά του 1) ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου, και κατά 2) της με αρ. 1080/30.08.2021 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης με επιβολή Προστίμου που εξέδωσε ο Δημοτικό Αστυνομικός του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας και πάσης άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης.

Α.Ο.Ε 229/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 744,00 ευρώ

5

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης   ποσού 2.300,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 4/11/2023 και στις 5/11/2023 θα μεταβεί αεροπορικώς για Λονδίνο για να παραστεί στην έκθεση 5-8/11/2023 και στις 9/11/2023 θα μεταβεί αεροπορικώς στην Θεσσαλονίκη για την έκθεση Φιλοξένεια έως και 10/11/2023. Στις 11/11/2023 θα μεταβεί οδικώς για Βόλο και στις 12/11/2023 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 230/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 2.300,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 4/11/2023 και στις 5/11/2023 θα μεταβεί αεροπορικώς για Λονδίνο για να παραστεί στην έκθεση   5-8/11/2023 και στις 9/11/2023 θα μεταβεί αεροπορικώς στην Θεσσαλονίκη για την έκθεση Φιλοξένεια έως και 10/11/2023. Στις 11/11/2023 θα μεταβεί οδικώς για Βόλο και στις 12/11/2023 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

6

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, πίστωσης   ποσού 2.300,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 4/11/2023 και στις 5/11/2023 θα μεταβεί αεροπορικώς για Λονδίνο για να παραστεί στην έκθεση 5-8/11/2023 και στις 9/11/2023 θα μεταβεί αεροπορικώς στην Θεσσαλονίκη για την έκθεση Φιλοξένεια έως και 10/11/2023 . Στις 11/11/2023 θα μεταβεί οδικώς για Βόλο και στις 12/11/2023 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 231/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου   κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, πίστωσης ποσού 2.300,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 4/11/2023 και στις 5/11/2023 θα μεταβεί αεροπορικώς για Λονδίνο για να παραστεί στην έκθεση   5-8/11/2023 και στις 9/11/2023 θα μεταβεί αεροπορικώς στην Θεσσαλονίκη για την έκθεση Φιλοξένεια έως και 10/11/2023. Στις 11/11/2023 θα μεταβεί οδικώς για Βόλο και στις 12/11/2023 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

7

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Παπαδούλια Ματούλα του Κων/νου, πίστωσης ποσού 1.700,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 14/11/2023 και στις 15/11/2023 θα μεταβεί αεροπορικώς για Μπολόνια και εν συνέχεια στον Σαν Μαρίνο για για να παραστεί στο συνέδριο του παγκόσμιου οργανισμού τουρισμού   15-17/11/2023. Στις 18/11/2023 θα επιστρέψει στην Αθήνα και στις 19/ 11/2023 θα μεταβεί οδικώς στο Βόλο και στις 20/11/2023 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 232/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Παπαδούλια Ματούλα του Κων/νου, πίστωσης , πίστωσης ποσού 1.700,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 14/11/2023 και στις 15/11/2023 θα μεταβεί αεροπορικώς για Μπολόνια και εν συνέχεια στον Σαν Μαρίνο για να παραστεί στο συνέδριο του παγκόσμιου οργανισμού τουρισμού 15-17/11/2023. Στις 18/11/2023 θα επιστρέψει στην Αθήνα και στις 19/11/2023 θα μεταβεί οδικώς στο Βόλο και στις 20/11/2023 θα   επιστρέψει στην Σκιάθο.

8

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, πίστωσης   ποσού 1.850,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 14/11/2023 και στις 15/11/2023 θα μεταβεί αεροπορικώς για Μπολόνια και εν συνέχεια στον Σαν Μαρίνο για για να παραστεί στο συνέδριο του παγκόσμιου οργανισμού τουρισμού   15-17/11/2023. Στις 18/11/2023 θα επιστρέψει στην Αθήνα και στις 19/11/2023 θα μεταβεί οδικώς στο Βόλο και στις 20/11/2023 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 233/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου   κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, πίστωσης ποσού 1.850,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 14/11/2023 και στις 15/11/2023 θα μεταβεί αεροπορικώς για Μπολόνια και εν συνέχεια στον Σαν Μαρίνο για να παραστεί στο συνέδριο του παγκόσμιου οργανισμού τουρισμού 15-17/11/2023. Στις 18/11/2023 θα επιστρέψει στην Αθήνα και στις 19/ 11/2023 θα μεταβεί οδικώς στο Βόλο και στις 20/11/2023 θα   επιστρέψει στην Σκιάθο

9

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης   ποσού 800,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 14/11/2023 και στις 15/11/2023 θα μεταβεί αεροπορικώς για Μπολόνια και εν συνέχεια στον Σαν Μαρίνο για να παραστεί στo παγκόσμιο συνέδριο του οργανισμού τουρισμού 15-17/11/2023. Στις   18/11/2023 θα επιστρέψει στην Αθήνα και στις 19/ 11/2023 θα μεταβεί οδικώς στο Βόλο και στις 20/11/2023 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 234/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης , πίστωσης   ποσού 800,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 14/11/2023 και στις 15/11/2023 θα μεταβεί αεροπορικώς για Μπολόνια και εν συνέχεια στον Σαν Μαρίνο στo παγκόσμιο συνέδριο του οργανισμού τουρισμού 15-17/11/2023. Στις 18/11/2023 θα επιστρέψει στην Αθήνα και στις 19/ 11/2023 θα μεταβεί οδικώς στο Βόλο και στις 20/11/2023 θα   επιστρέψει στην Σκιάθο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2023 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Α.Ο.Ε 235/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σκιάθου του Γ΄ τριμήνου 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού, όπως εμφανίζονται στους παρακάτω συνημμένους πίνακες και υποβάλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως έχει και αναφέρεται στην εισήγηση στο σκεπτικό της απόφασης αυτής

2

Εισήγηση για δέσμευση ποσού για την αποζημίωση της πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ στο αυτοτελές τμήμα προγραμματισμού, πληροφορικής και διαφάνειας του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 236/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και δεσμεύει το ποσό των 1.100 ευρώ στον ΚΑΕ 15.6041.01 και το ποσό των 70 ευρώ στον ΚΑΕ 15.6054-00.

3 Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 680,76 ευρώ στον τον ΚΑΕ 15-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για εργασίες απεντόμωσης, απολύμανσης και μυοκτονίας σε όλο το κτίριο του Παιδικού Σταθμού.

Α.Ο.Ε 237/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό680,76 ευρώ στον τον ΚΑΕ 15-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία»

4

Α) Έγκριση του 13312/10-10-2023 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 196/2023 Απόφαση   της Οικονομικής Επιτροπής.

Β) Ανάκληση της 11914/11-09-2023 Τεχνικής Έκθεσης και σύνταξη εκ νέου Τεχνικής Έκθεσης για την επιλογή αναδόχων για τις χωματουργικές Εργασίες αποκατάστασης οδών & κοινόχρηστων χώρων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 5 & 6 Σεπτεμβρίου 2023.

Α.Ο.Ε 238/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση του 13312/10-10-2023 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 196/2023 Απόφαση   της Οικονομικής Επιτροπής

Β) Την ανάκληση της 11914/11-09-2023 Τεχνικής Έκθεσης και σύνταξη εκ νέου Τεχνικής Έκθεσης για την επιλογή αναδόχων για τις χωματουργικές Εργασίες αποκατάστασης οδών & κοινόχρηστων χώρων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 5 & 6 Σεπτεμβρίου 2023.

5

Διαβιβαστικό-Εισήγηση για την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 239/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκιάθου, ποσού 56.960,00 ευρώ για την εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και σταθερής τηλεφωνίας.

6

Έγκριση διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με θέμα: «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Σκιάθου», έγκριση της αριθμ. 02/2023 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας-Πολεοδομίας και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης

Α.Ο.Ε 240/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση της διενέργειας με τη διαδικασία του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Σκιάθου» σε βάρος του ΚΑΕ : 30-7131.01 με τίτλο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων) Απόφαση 5074/28-07-2022 ΥΠΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2. » που έλαβε α/α 633 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Π/Υ οικονομικού έτους 2023.

2. Την έγκριση της αριθμ. 02/2023 μελέτη της Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας-Πολεοδομίας του Δήμου Σκιάθου καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται σε αυτή.

3. Τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή