ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 24/10/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

75η/24.10.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος αναφορικά με την αναγκαιότητα - σκοπιμότητα παράστασης ή μη του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου στην από 08.04.2023 ασκηθείσα αγωγή και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 94/2023 αγωγή των 1. Φέλιξ - Κριστόφ (Felix Christophh) του Σόνιχ (Schoeneich) κατοίκου Γερμανίας και 2. Ρικάρντα (Riccarda) συζ. Φέλιξ - Κτιστόφ Σόνιχ (Schoeneich), κατοίκου Γερμανίας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία - Ν.Πολ.Δ - Αγωγή Άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998

Α.Ο.Ε 218/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον κ. Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40

2

Α) Αποδοχή των προσφορών των εταιρειών Β&Ι ΣΑΡΡΗΣ Ο.Ε. - ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ - ΚΑΡΑΦΕΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Β) Έγκριση του υπ΄αριθμ πρωτ 13756/20-10-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 207/2023   Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Γ) Κατακύρωση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ - ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 5 & 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, προϋπολογισμού 65.854,54, (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

Α.Ο.Ε 219/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την αποδοχή των προσφορών των εταιρειών Β&Ι ΣΑΡΡΗΣ Ο.Ε. - ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ - ΚΑΡΑΦΕΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Β) Την έγκριση του υπ΄αριθμ πρωτ 13756/20-10-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 207/2023 Απόφαση   της Οικονομικής Επιτροπής

Γ) Την κατακύρωση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ - ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 5 & 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, προϋπολογισμού 65.854,54, (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 στις ανωτέρω εταιρείες και συγκεκριμένα:

Το ΤΜΗΜΑ Α και το ΤΜΗΜΑ Β στον οικονομικό φορέα ΚΑΡΑΦΕΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Το ΤΜΗΜΑ Γ στον οικονομικό φορέα Β&Ι ΣΑΡΡΗΣ Ο.Ε.

Το ΤΜΗΜΑ Δ στον οικονομικό φορέα ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 16.142,32 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.01 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τη συμμετοχή του Δήμου στην διεθνή έκθεση τουρισμού «Philoxenia» (10-12/11/2023).

Α.Ο.Ε 220/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 16.142,32 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.01 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό"

2

Εξειδίκευση   πίστωσης και κατανομής   ποσού   2.988,65 ευρώ στον κάτωθι   ΚΑΕ: -ΚΑΕ 35-6673 με     τίτλο «Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την προμήθεια πυροσβεστικών σωλήνων και εξαρτημάτων για να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου, στα πλαίσια προστασίας του νησιού από πυρκαγιές, πλημμύρες και χιόνια.

Α.Ο.Ε 221/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.988,65 ευρώ στον κάτωθι   ΚΑΕ: -ΚΑΕ 35-6673 με     τίτλο «Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού»

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 848,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6443.00 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τη διοργάνωση εκδήλωσης για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου του 1940.

Α.Ο.Ε 222/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 848,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6443.00 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»

4

Έγκριση του πρακτικού (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙI « ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ») και κατακύρωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (Αριθμ. Διακήρυξης 11276/25-08-2023) για το ΤΜΗΜΑ Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)

Α.Ο.Ε 223/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του αριθμ. 13716/20-10-2023 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2. Την κατακύρωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών και συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) στον   « Γεώργιος Ράπτης » γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

5

Α) Έγκριση της προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία, λόγω του κατεπείγοντος, της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων» ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 5 & 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, προϋπολογισμού 50.000,00 €.

Β) Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 13647/18-10-2023 Τεχνικής Έκθεσης όπως αυτή συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Σκιάθου.

Γ) Ορισμός οικονομικού φορέα προς τον οποίο θα απευθύνεται η πρόσκληση, το χρονικό διάστημα για την υποβολή της προσφοράς και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Δ) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση της προσφοράς και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης.

Α.Ο.Ε 224/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία, λόγω του κατεπείγοντος, της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων για την εκτέλεση της προμήθειας της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων» ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 5 & 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, προϋπολογισμού 50.000,00 €.

Β)Εγκρίνει την υπ΄αριθμ πρωτ 13647/18-10-2023 Τεχνική Έκθεση όπως αυτή συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Σκιάθου.

Γ) Ορίζει τον οικονομικό φορέα προς τον οποίο θα απευθύνεται η πρόσκληση και συγκεκριμένα:

Τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΑΠΤΗ

Ορίζει χρονικό διάστημα για την υποβολή των προσφορών τις δέκα μέρες και συγκεκριμένα μέχρι τις 03/11/2023

Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την 13647/18-10-2023 Τεχνική Έκθεση.

Δ) Συγκροτεί τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης και η οποία αποτελείται από του κάτωθι:

6 Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός Σεπτεμβρίου 2023

Α.Ο.Ε 225/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Σεπτεμβρίου 2023 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την ανωτέρω κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή