ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 18 Οκτωβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

74η/18.10.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση δαπάνης (συμπληρωματική) σε συμμόρφωση του Δήμου Σκιάθου με την υπ’ αριθμ.6/2023 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου, για την καταβολή της επιδικασθείσας απαίτησης, με τους νόμιμους τόκους, στην εταιρεία ΄΄ATC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε΄΄, και διάθεση πίστωσης ποσού 1.182,12 € στον ΚΑ Εξόδων 00-6823 με τίτλο ΄΄Τόκοι υπερημερίας χρήσης΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2023

           Α.Ο.Ε. 212/ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση δαπάνης (συμπληρωματική) και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.182,12 € στον ΚΑ Εξόδων 00-6823 με τίτλο ΄΄Τόκοι υπερημερίας χρήσης΄΄, του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2023, σε συμμόρφωση του Δήμου Σκιάθου με την υπ’ αριθμ.6/2023 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου, για την καταβολή της επιδικασθείσας απαίτησης στην εταιρεία ΄΄ATC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε΄΄, λόγω και του άμεσου πλέον κινδύνου της αναγκαστικής εκτέλεσής της.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου καθορισμός αμοιβής για τη παράσταση και κατάθεση προτάσεων καθώς και προσθήκη - αντίκρουση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία - ΟΚΧΕ - Άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 - Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας)

          Α.Ο.Ε. 213/ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 868,00 ευρώ

2

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος αναφορικά με την αναγκαιότητα - σκοπιμότητα παράστασης ή μη του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου στην από 22.03.2023 ασκηθείσα αγωγή και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 82/2023 αγωγή του Μπέρντ - Ρούντολφ Μιούτινξκ (Bernd - Rudolf Mueting) του Μάρξ Μιούτινγκ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία - Ν.Πολ.Δ - Αγωγή Άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998

           Α.Ο.Ε. 214/ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40 ευρώ

3

Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023» τμήματος Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.

Α.Ο.Ε. 215/ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση του με αριθμ πρωτ. 13392/12-10-2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι « ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) -έλεγχος εγγυητικών επιστολών- »
  2. την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε», ως απαράδεκτης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, λόγω παράλειψης προσκόμισης της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής κατά τα άρθρα 2.4.2.5 της διακήρυξης καθώς και δεν αναρτήθηκε έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

4

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 400,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 19/10/2023 για να μεταβεί στα υπουργεία εσωτερικών και οικονομικών για υποθέσεις του Δήμου και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 21/10/2023.

Α.Ο.Ε. 216/ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 400,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 19/10/2023 για να μεταβεί στα υπουργεία εσωτερικών και οικονομικών για υποθέσεις του Δήμου και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 21/10/2023.

5

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, πίστωσης   ποσού 400,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 19/10/2023 για να παραλάβει στις 20/10/2023 εκ μέρους του Δήμου Σκιάθου το βραβείο ¨Best Greek Hospitality Municipality¨ που έχει γίνει θεσμός για την επιβράβευση της ελληνική φιλοξενίας     από τα Greek Hospitality Awards 2023¨. Θα επιστρέψει αεροπορικώς στις 21/10/2023 στην Σκιάθο.

Α.Ο.Ε. 217/ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου   κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, πίστωσης ποσού 400,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 19/10/2023 για να παραλάβει στις 20/10/2023 εκ μέρους του Δήμου Σκιάθου το βραβείο ¨Best Greek Hospitality Municipality¨ που έχει γίνει θεσμός για την επιβράβευση της ελληνική φιλοξενίας     από τα Greek Hospitality Awards 2023¨. Θα επιστρέψει αεροπορικώς στις 21/10/2023 στην Σκιάθο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή