ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 06 Οκτωβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

71η/06.10.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Α) Έγκριση της προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία, λόγω του κατεπείγοντος, της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ - ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 5 & 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, προϋπολογισμού 65.854,54€.

Β) Έγκριση της αριθμ πρωτ 13037/04-10-2023 Τεχνικής Έκθεσης όπως αυτή συντάχθηκε από τη Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου.

Γ) Ορισμός οικονομικών φορέων προς τους οποίους θα απευθύνεται η πρόσκληση, το χρονικό διάστημα για την υποβολή των προσφορών και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Δ) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης.

           Α.Ο.Ε. 207/ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προσφυγήη στην εξαιρετική διαδικασία, λόγω του κατεπείγοντος, της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ - ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 5 & 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, προϋπολογισμού 65.854,54€.

Β) Εγκρίνει την αριθμ πρωτ 13037/04-10-2023 Τεχνική Έκθεση όπως αυτή συντάχθηκε από τη Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου.

Γ) Ορίζει τους οικονομικούς φορείς προς τους οποίους θα απευθύνεται η πρόσκληση, το χρονικό διάστημα για την υποβολή των προσφορών και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση όπως παρακάτω:

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΦΕΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Β & Ι ΣΑΡΡΗΣ Ο.Ε.

ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.

Δ) Συγκροτεί τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης όπως παρακάτω:

Τακτικά Μέλη:

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΜΑΤΟΥΛΑ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΟΥΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αναπληρωματικά Μέλη:

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΠΑΒΑΓΓΕΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

2

Υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) του Δήμου Σκιάθου για τη δράση Κέντρα Κοινότητας με την ενσωμάτωση ΚΕΜ, παραρτημάτων Ρομά (συνεχιζόμενες δομές) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 10 (Α/Α ΟΠΣ 3835).

           Α.Ο.Ε. 208/ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Tην έγκριση της υποβολής Πρότασης (Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης) από τον Δήμο Σκιάθου για τη δράση Κέντρα Κοινότητας με την ενσωμάτωση ΚΕΜ, παραρτημάτων Ρομά (συνεχιζόμενες δομές) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 10 (Α/Α ΟΠΣ 3835).

2.Την έγκριση των προτύπων που τεκμηριώνουν την ικανότητα του Δήμου Σκιάθου ως προς τη σωστή εφαρμογή των όρων της πρόσκλησης και των παραρτημάτων αυτής (Σχέδιο Δημοσιότητας   και Σχέδιο Δικτύωσης, - τον επικαιροποιημένο-κατόπιν της τροποποίησης – Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, τη βεβαίωση εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και τη βεβαίωση για την έγκριση της κτιριακής υποδομής).

3.Την έγκριση του Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή