ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 03/10/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

70η/03.10.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.800,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην διεθνή τουριστική έκθεση TTG Travel Experience 2023, ως συνεκθέτης του Ε.Ο.Τ. που θα πραγματοποιηθεί στις 11-13/10/2023 στo Ρίμινι Ιταλίας.

Α.Ο.Ε 204/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.800,00 ευρώ Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού"

2

Καθορισμός νέας ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των προσφορών του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 με Αριθμό Διακήρυξης: 11276/25-08-2023 και συστημικούς αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ : 212259 που αφορά το ΤΜΗΜΑ Α ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και   212260 που αφορά το ΤΜΗΜΑ Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.

Α.Ο.Ε 205/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

αποφασίσει τον καθορισμό της νέας ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των προσφορών ως εξής :

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Δευτέρα 09 Οκτωβρίου και ώρα 09:00 για το ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΥΣΙΜΑ και την ίδια ημέρα στις 11:00 για το ΤΜΗΜΑ Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.

3 Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Α.Ο.Ε 206/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Αυγούστου 2023 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την ανωτέρω κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή