ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 22 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

68η/22.09.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών στον ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 με Αριθμό Διακήρυξης: 11276/25-08-2023 και συστημικούς αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ : 212259 που αφορά το ΤΜΗΜΑ Α ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και   212260 που αφορά το ΤΜΗΜΑ Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.

           Α.Ο.Ε. 202/ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στις 06-10-2023 και ώρα 15:00 ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις προσφορές τους.

Σημειώνεται ότι, κατ’ αντιστοιχία της νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, μετατίθενται και οι ημερομηνίες για την υποβολή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο των στοιχείων της προσφοράς που απαιτούνται σύμφωνα με την αριθμ. 11276/25-08-2023 διακήρυξη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή